Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej w Boguchwale

na rok szkolny 2019/2020

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
 • Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
 • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
 • Praca na rzecz innych i pomoc potrzebującym.
 • Organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na terenie szkoły.
 • Organizacja dyskotek i zabaw szkolnych.
 • Przygotowanie pocztu sztandarowego, który reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i państwowych.
 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.

Założenia na rok szkolny 2019/2020:

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolnych, kościelnych i środowiskowych (udział Pocztu Sztandarowego)
 • współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas, Wolontariatem Studenckim
 • pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych
 • prowadzenie zbierania inicjatyw uczniowskich (ankiety klas, skrzynka inicjatyw dla SU, rozmowy z uczniami)
 • systematyczne prowadzenie Kolorowych Dni Bez Pytania (uczniowie posiadający trzy rzeczy ubioru w wyznaczonym kolorze, lub dwie rzeczy w ubiorze i inny element (ozdoba, „makijaż”, gadżet nawiązujący do tematu dnia uzyskuje prawo do zwolnienia z pytania w tym dniu bez konsekwencji)
 • ustalenie w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną zasad przeprowadzenia rankingu klas  KLASA W PUNKTna zakończenie I i II semestru. (średnia klasy, frekwencja,  średnia punktów klasy, udział w akcjach ekologicznych, konkursy międzyklasowe, itp.

                                                                            Opiekunowie SU: Katarzyna Guzy, Renata Ludera

Comments are closed.