Tytuł projektu: CLIL – nasza szansa na przekroczenie granic…

Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale dołączyła do społeczności szkół Erasmus+. Ocena merytoryczna złożonego wniosku dała naszej szkole bardzo wysokie – 37 miejsce wśród wszystkich placówek biorących udział w konkursie w sektorze Edukacja szkolna. Zaakceptowany wniosek na kwotę 22 547 euro to ogromna szansa dla nauczycieli naszej szkoły. Dzięki temu 7 z nich weźmie udział w specjalistycznym szkoleniu językowym odbywającym się na Malcie oraz będzie miało możliwość obserwacji pracy placówki partnerskiej w miejscowości Batea w Hiszpanii. Jest to szkoła słynąca z realizacji zajęć metodą CLIL, co jest głównym założeniem projektu. Zaakceptowany wniosek to wspaniały wstęp do uczestnictwa w kolejnych projektach związanych z realizacją mobilności uczniów do europejskich szkół.

Pierwsza mobilność nauczycieli – MALTA

W pierwszym tygodniu ferii zimowych siedmioro nauczycieli Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale uczestniczyło w tygodniowym kursie szkoleniowym na Malcie. Kurs miał na celu zarówno podniesienie umiejętności i kompetencji – poprzez udział uczestników w kursie języka angielskiego, ale także służył zapoznaniu z metodą zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego, określaną jako: CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Szkolenie odbywało się w Maltalingua English Language School w St. Julian’s w ramach realizowanego przez szkołę międzynarodowego projektu: „CLIL – nasza szansa na przekroczenie granic…” i zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
Sześcioro nauczycieli: Anna Chruściel, Monika Mlaś-Bieniasz, Agata Rąpała, Renata Swianiewicz, Beata Turek i Paulina Wziątka wraz z dyrektorem szkoły Bartłomiejem Wiszem aktywnie uczestniczyło w codziennych, kilkugodzinnych zajęciach prowadzonych przez ekspertów – lektorów m.in z Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. Dodatkowym, cennym doświadczeniem była możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim i wymiany doświadczeń zarówno z nauczycielami ze szkół o różnych poziomach kształcenia jak i przedstawicielami innych zawodów. Zwieńczeniem tygodniowego pobytu na kursie było uzyskanie Certyfikatu.
To pierwszy etap mobilności w zakresie rozwoju zawodowego kadry nauczycielskiej. Kolejne już wkrótce w myśl zasady:  'Teachers never stop learning’.

#Erasmus+ #projekt #MyodMaczkaErasmusplus #Malta #Poland #SPBoguchwala

Erasmus+ – ocena jakościowa projektu „CLIL – nasza szansa na przekroczenie granic…”

Od kilku lat nasza szkoła prężnie działa na międzynarodowej arenie realizatorów projektów Erasmus+ oraz POWER. Czujemy, że nasza ciężka praca jest doceniana przez dzieci, rodziców, nauczycieli, ale też środowisko lokalne. Widzimy, że jest to aktywność, której brakowało w szkole. Ważnym aspektem realizacji tych działań jest ich prawidłowe raportowanie, a w dalszej kolejności ocena ze strony Narodowej Agencji. Czujemy dumę z otrzymanej oceny jakościowej jednego z naszych projektów. W imieniu całego Zespołu Projektowego dziękujemy wszystkim zaangażowanym w działania projektowe oraz zachęcamy do lektury.  

Podsumowanie oceny jakościowej  

Realizacja projektu „CLIL – nasza szansa na przekroczenie granic…” była w pełni zgodna z zasadami programu Erasmus+ sektor Edukacja Szkolna, Akcja 1. Informacje zawarte w raporcie są jasne i kompletne. Beneficjent zastosował podstawowe zasady określone w Standardach jakości. Beneficjent zastosował Standardy jakości w celu prawidłowego zarządzania mobilnościami oraz przygotowania uczestników do mobilności. Podział zadań został opisany w sposób poprawny, dosyć konkretny. Określono poszczególne działania oraz osoby odpowiedzialne. Zapewnione zostało wsparcie logistyczne adekwatne do skali realizowanego projektu. Uczestnikom zapewniono przygotowanie merytoryczne, organizacyjne oraz językowe. Zrealizowane działania były spójne z celami projektu. Główne działania projektowe to wyjazdy typu kursy i job shadowing. W ramach projektu odbyło się 15 mobilności kadry. Kurs językowy dla 8 nauczycieli z zakresu pogłębienia umiejętności językowych wraz z elementami CLIL oraz obserwacja pracy szkoły hiszpańskiej – 7 nauczycieli. Cele zdefiniowane na etapie składania wniosku zostały osiągnięte. Efekty uczenia się zostały opisane w sposób bardzo szczegółowy. Beneficjent starał się podać przykłady zmian, które dokonały się w szkole wskutek działań projektowych. Wpływ projektu opisano w sposób uporządkowany, ciekawy i konkretny. Beneficjent przekonuje odbiorcę, że projekt był potrzebny, a działania realizowane w jego obrębie miały sens i znaczenie i zorientowane były nie tylko na ogólne potrzeby placówki, ale też uczestników mobilności, czy pozostałych osób wchodzących w skład społeczności szkolnej. Bardzo ciekawie i realistycznie opisano w raporcie podjęte działania informacyjno – promocyjne. Pokazano w tym również działania mające zapewnić określony wpływ na młodzież. Beneficjent zastosował Standardy jakości w zakresie dzielenia się rezultatami i wiedzą o programie.
Z przyjemnością informujemy, że Państwa projekt został uznany za przykład dobrej praktyki i może służyć innym organizacjom jako źródło inspiracji.

Comments are closed.