SPIS TREŚCI                                               

ROZDZIAŁ I  PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE str. 3

ROZDZIAŁ II  CELE I ZADANIA SZKOŁY str. 4

Cele i zadania Szkoły Podstawowej str. 4

Sposoby wykonywania zadań str. 6

Realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia str. 6

Realizacja zadań związanych z rozwijaniem zainteresowań uczniów str. 7

Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów str. 8

Formy opieki i pomocy uczniom str. 8

Szkolny wolontariat str. 9

Innowacje i eksperymenty str. 10

Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną str. 10

ROZDZIAŁ III  ORGANY SZKOŁY str. 11

Zasady współdziałania organów Szkoły oraz rozwiązywania konfliktów str. 13

ROZDZIAŁ IV  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY str. 14

ROZDZIAŁ V  BIBLIOTEKA str. 17

ROZDZIAŁ VI  DORADZTWO ZAWODOWE str. 18

ROZDZIAŁ VII  PRACOWNICY SZKOŁY str. 19

Zadania nauczycieli str. 19

Zadania wychowawcy str. 21

Zadania zespołów nauczycielskich str. 23

Pedagog szkolny str. 24

Pracownicy administracji i obsługi str. 24

ROZDZIAŁ VIII  UCZNIOWIE I RODZICE str. 25

Obowiązek szkolny str. 25

Prawa i obowiązki ucznia str. 26

Nagrody i kary str. 30

Zasady i formy współpracy z rodzicami str. 32

ROZDZIAŁ IX  WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA str. 33

Wewnątrzszkolny system oceniania – założenia ogólne str. 34

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania kl. I-III str. 35

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych kl. IV – VIII str. 39

Punktowy system oceniania zachowania w klasach IV- VIII str. 42

Zasady klasyfikowania i promowania str. 47

Ocena klasyfikacyjna z religii i etyki str. 49

Ocenianie zewnętrzne uczniów klas ósmych str. 50

Zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach edukacyjnych oraz zachowaniu str. 51

Sposoby dokumentowania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów str. 52

Klasowe prace pisemne str. 54

Nieprzygotowanie do lekcji str. 55

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych str. 55

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania str. 57

Tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego str. 57

Tryb przeprowadzenia egzaminu poprawkowego str. 59

Odwołanie od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania str. 60

Ukończenie szkoły str. 61

ROZDZIAŁ X  POSTANOWIENIA KOŃCOWE str. 62

ROZDZIAŁ I
PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

§1

 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o:
 2. Szkole – należy rozumieć Szkołę Podstawową im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale;
 3. Dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwale;
 4. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie;
 5. Organie prowadzącym Szkołę – należy rozumieć: Gminę Boguchwała, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała;
 6. Poradni – należy rozumieć poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 7. MOPS-ie – należy rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguchwale;
 8. Radzie Rodziców – należy rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Boguchwale;
 9. Rodzicach – należy rozumieć także prawnych opiekunów;
 10. Ustawie – Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016r., poz.59).

§2

1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale.

 • Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy w brzmieniu Szkoła Podstawowa w Boguchwale.
 • Siedzibą Szkoły Podstawowej w Boguchwale jest budynek położony w miejscowości Boguchwała na działce Nr 1339 Obręb Boguchwała 001. Adres Szkoły: 36-040 Boguchwała, ul. Teodora Lubomirskiego 2.
 • Szkoła używa pieczęci:
 • podłużnej z napisem ,,Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale”.
 •  urzędowej małej i dużej, z napisem ,,Szkoła Podstawowa w Boguchwale”.
 • Szkoła używa ww. pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Szkoła jest placówką publiczną, koedukacyjną.
 • Nauka w szkole trwa 8 lat.
 • Szkoła posiada sztandar i ceremoniał szkolny.
 • Szkoła prowadzi monitoring wizyjny w szkole oraz terenu wokół budynku szkolnego za pomocą urządzeń rejestrujących obraz przez całą dobę celem zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 • Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację w formie elektronicznej z wykorzystaniem
  e-dziennika. Zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji określone są odrębnymi przepisami.
 • Szkoła jest jednostką budżetową, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA SZKOŁY

Cele i zadania Szkoły Podstawowej

§3

1. Szkoła podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły lub placówki i jej rozwoju organizacyjnego.

2. W szkole możliwość pobierania nauki mają dzieci realizujące obowiązek szkolny w zakresie szkoły podstawowej w tym dzieci niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

3. Nauczyciele w szkole podstawowej dostosowują sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywnościdzieci, umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają ich samodzielność uczenia się, inspirują je do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.

4. Edukacja w szkole podstawowej, wspomagając rozwój dziecka jako osoby i wprowadzając je w życie społeczne, ma na celu przede wszystkim:

1)prowadzić dziecko do nabywania i rozwijania umiejętności wypowiadania się, czytania i pisania, wykonywania elementarnych działań arytmetycznych, posługiwania się prostymi narzędziami i kształtowania nawyków społecznego współżycia,

2)rozwijać poznawcze możliwości uczniów, tak aby mogli oni przechodzić od dziecięcego do bardziej dojrzałego i uporządkowanego rozumienia świata,

3)rozwijać i przekształcać spontaniczną motywację poznawczą w motywację świadomą, przygotowywać do podejmowania zadań wymagających systematycznego i dłuższego wysiłku intelektualnego i fizycznego,

4)rozbudzać i rozwijać wrażliwość estetyczną i moralną dziecka oraz jego indywidualne zdolności twórcze,

5)umacniać wiarę dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych celów,

6)rozwijać zdolność odróżniania świata rzeczywistego od wyobrażonego oraz postaci historycznych od fantastycznych,

7)kształtować potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność fizyczną, wyrabiać czujność wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego,

8)rozwijać umiejętności dziecka poznawania siebie oraz otoczenia rodzinnego, społecznego, kulturowego, technicznego i przyrodniczego dostępnego jego doświadczeniu,

9)wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, językowej, kulturowej, historycznej, etnicznej i religijnej.

10)stwarzać warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej, zapewniać warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych,

11)zapewniać opiekę i wspomagać rozwój dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku w poczuciu więzi z rodziną,

12)uwzględniać indywidualne potrzeby dziecka i troszczyć się o zapewnienie mu równych szans,

13)stwarzać warunki do rozwijania samodzielności, obowiązkowości, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,

14)stwarzać warunki do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,

15)stwarzać przyjazną atmosferę i pomagać dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej.

16)zapewnić odpowiednią bazę dydaktyczną.

5. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do bezpłatnych podręczników zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Nauczyciele, mając na uwadze osobowy rozwój ucznia, współdziałają na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.

Sposoby wykonywania zadań

§4

1. Realizacja celów i zadań Szkoły Podstawowej następuje poprzez:

 1. integrację wiedzy nauczanej:
 2. w klasach I –III,
 3. na zajęciach edukacyjnych w klasach IV –VIII z uwzględnieniem elementów edukacji: prozdrowotnej, regionalnej, ekologicznej, czytelniczej i medialnej.
 4.  oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety takie jak:

a) pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,

b) personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej, w szerszej społeczności,

c) wpajanie zasad kultury życia codziennego.

 • prowadzenie zajęć dla uczniów uzdolnionych oraz uczniów mających trudności w nauce (kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno–wyrównawczych, zajęć rewalidacyjnych),
 • prowadzenie lekcji religii/etyki,
 • pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami poradni, współpracą z ośrodkami pomocy społecznej, sądem rodzinnym oraz innymi instytucjami i organizacjami.

§5

 1. W szkole jest realizowany Program wychowawczo- profilaktyczny.
 2. Szczegółowe zasady tworzenia i uchwalania Programu wychowawczo-profilaktycznego regulują odrębne przepisy.
 3. W oparciu o w/w Program konstruowany jest plan pracy wychowawcy klasowego.
 4. Każdego roku Dyrektor opracowuje roczny Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Realizacja zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia

§6

1.Szkoła realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:

 1. prowadzenie ciągłej edukacji zdrowotnej z zakresu profilaktyki,
  1. krzewienie trzeźwości i abstynencji, udzielanie pomocy uczniom ofiarom przemocy domowej,
  1. umożliwienie korzystania z posiłków w szkole dla uczniów przy udziale samorządu lokalnego i rodziców,
  1. kształtowanie u uczniów postaw: odpowiedzialności za swoje zdrowie, umiejętności komunikowania się z innymi, rozwiązywania własnych problemów oraz radzenia sobie z konfliktami i stresem,
  1. stworzenie warunków umożliwiających osobom niepełnosprawnym integrację z rówieśnikami i aktywne włączanie się w życie szkoły.

2. Do realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia włączana jest higienistka szkolna.

Realizacja zadań związanych z rozwijaniem zainteresowań uczniów

§7

1. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów przez:

 1. czynne uczestnictwo w organizowanych przez Szkołę formach zajęć pozalekcyjnych m.in. w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań zgodnie z potrzebami i życzeniami uczniów oraz z jej możliwościami fizycznymi;
 2. swobodne korzystanie ze zbiorów biblioteki oraz porad i wskazówek nauczyciela – bibliotekarza szkolnego;
 3. udział wewnętrznych i zewnętrzach konkursach, olimpiadach, quizach, zawodach sportowych;
 4. czynne uczestniczenie w wycieczkach, rajdach i imprezach turystyczno – krajoznawczych organizowanych przez Szkołę;
 5. korzystanie pod opieką nauczyciela z sal, pracowni, urządzeń i sprzętu szkolnego;
 6. indywidualną pracę nauczyciela z uczniem na zajęciach lekcyjnych i konsultacjach indywidualnych;
 7. stwarzanie możliwości do realizacji indywidualnego programu, toku nauki oraz nauczania domowego.

Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów

§8

1. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, a w szczególności poprzez:

 1. sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych i opiekuńczych;
 2. sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek przedmiotowych i turystyczno – krajoznawczych, rajdów, biwaków, imprez, zawodów sportowych ustalonych harmonogramem szkolnym;
 3. zapewnienie przez nauczycieli opieki nad dziećmi i młodzieżą w czasie przerw międzylekcyjnych (dyżury nauczycielskie).
 4. Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek przedmiotowych i turystyczno – krajoznawczych, rajdów, biwaków, imprez, zawodów sportowych określa regulamin wycieczek.
 5. Szczegółowe zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich określa Dyrektor w regulaminie dyżurów.

Formy opieki i pomocy uczniom

§9

1. Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

 1. Realizację celów i zadań wychowawczych przez wychowawcę klasowego,
 2. Realizację celów i zadań pedagoga szkolnego oraz Rzecznika Praw Ucznia.
 3. Możliwość udziału w różnych formach zajęć dydaktycznych i wychowawczych organizowanych przez szkołę, w szczególności:
 4. zajęciach zespołów wyrównawczych,
 5. indywidualnej pracy z uczniem na lekcji,
 6. rozmowach indywidualnych z wychowawcą klasy, pedagogiem lub psychologiem szkolnym,
 7. zajęciach wychowawczych w świetlicy szkolnej,
 8. zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.
 9. zajęciach rewalidacyjnych.

§10

1. Szkoła w miarę możliwości i potrzeb sprawuje indywidualną opiekę i organizuje pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, warunków rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie, poprzez:

 1. indywidualną pracę z uczniami i dziećmi na zajęciach i lekcjach,
 2. proponowanie rodzicom przy współudziale pedagoga szkolnego i wychowawcy przeprowadzenia badań w poradni psychologiczno- pedagogicznej
 3. organizację zajęć:

a) wyrównawczych;

b) reedukacyjnych;

c) rewalidacyjnych;

d) logopedycznych;

e) gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej;

 • ścisłe indywidualne kontakty wychowawcy klasy z rodzicami uczniów,
 • kwalifikowanie uczniów do korzystania ze stałej bądź doraźnej pomocy finansowej,
 • organizowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
 • W celu właściwej realizacji powyższych zadań Szkoła współpracuje z poradnią oraz MOPS
  i innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
 • W szkole prowadzone są działania opiekuńczo-wychowawcze w ramach wolontariatu.

Szkolny wolontariat

§11

1. W szkole może działać szkolny wolontariat.

 • Celami głównymi szkolnego wolontariatu są: uwrażliwienie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.
 • Działania szkolnego wolontariatu adresowane są do:
 • potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym oraz zgłaszanych w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji dyrektora szkoły);
 • społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych.
 • Szczegółowe cele, zadania i zasady funkcjonowania szkolnego wolontariatu reguluje odrębny regulamin.

Innowacje i eksperymenty

§12

1. Każdy nauczyciel ma prawo podjąć działania innowacyjne i eksperymentalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz prowadzić badania naukowe.

 • Szkoła umożliwia prowadzenie innowacji dotyczących nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych mających na celu poszerzenie bądź modyfikację zakresu realizowanych w szkole celów i treści kształcenia, wychowania lub opieki oraz poprawę skuteczności działania Szkoły.
 • Innowacja może obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą Szkołę lub jej część (oddział, grupy, ciąg klas lub grup).
 • Innowacja jest możliwa po zapewnieniu przez Szkołę warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
 • Innowacja wymagająca dodatkowych środków może być finansowana ze środków budżetowych (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę) i pozabudżetowych (po uzyskaniu środków finansowych).
 • Udział poszczególnych nauczycieli w innowacji jest dobrowolny

Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

§13

1. Szkoła aktywnie współdziała z poradnią psychologiczno – pedagogiczną poprzez:

 1. informowanie uczniów i ich rodziców o zasadach korzystania z pomocy poradni,
 2. organizowanie spotkań informacyjnych, szkoleniowych lub terapeutycznych,
 3. prowadzenie zajęć indywidualnych z naszymi uczniami w zakresie logopedii,
 4. korzystanie z konsultacji, doradztwa w zakresie wykorzystywania opinii, orzeczeń,
 5. prowadzenie przez poradnię szkoleń dla nauczycieli i rodziców na terenie szkoły.
 6. Zadania koordynujące powyższą współpracę realizuje pedagog szkolny.

ROZDZIAŁ III
ORGANY SZKOŁY

§14

1. Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.
 5. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem sprawującym nadzór pedagogiczny i organem prowadzącym.
 6. Dyrektor Szkoły:
 7. kieruje jej bieżącą działalnością;
 8. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 9. reprezentuje Szkołę na zewnątrz;
 10. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole pracowników i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.
 11.  Dyrektor podejmuje decyzje na podstawie:
 12. pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Gminy Boguchwała;
 13. obowiązujących przepisów prawa.

5. Do zadań Dyrektora Szkoły należy m. in.:

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Szkole, a także bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza jego siedzibą;

2) opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, przedstawianie go Radzie Pedagogicznej;

3) przedstawianie dwa razy w ciągu roku szkolnego wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

4) opracowywanie rocznych planów pracy;

5) przygotowywanie projektu arkusza organizacyjnego;

6) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców dzieci;

7) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny;

8) przygotowywanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz wstrzymywanie ich wykonania, jeśli są niezgodne z przepisami prawnym

9) ustalanie przydziałów zadań pracownikom;

10) zarządzanie finansami i majątkiem Szkoły;

11) współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Szkoły;

12) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Szkoły;

13) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

§15

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.

 • W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej.
 • Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
 • ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.
 • Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 • projekt planu finansowego szkoły;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 • Rada Pedagogiczna działa zgodnie z opracowanym i przyjętym regulaminem.
 • W związku z nie powołaniem Rady Szkoły jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna.

§16

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

 • Władzami samorządu są:
 • na szczeblu klas – samorządy klasowe,
 • na szczeblu Szkoły- samorząd szkolny.
 • Samorząd Uczniowski jest wybierany i działa zgodnie z opracowanym i przyjętym regulaminem uchwalonym przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 • Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem.
 • Samorząd Uczniowski może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi lub Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły.
 • Szczegółowe kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa ustawa.

§17

 1. W Szkole Podstawowej w Boguchwale działa Rada Rodziców.
  1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców.
  1. Kadencja Rady Rodziców trwa rok.
  1. Rada Rodziców jest wybierana i działa zgodnie z opracowanym i przyjętym regulaminem.
  1. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły skierowanego do uczniów, nauczycieli, rodziców;
  1. opiniowanie programu oraz harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania;
  1. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
  1. pozostałe kompetencje Rady Rodziców określa ustawa.

Zasady współdziałania organów Szkoły oraz rozwiązywania konfliktów

§18

 1. Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.
 3. Wnioski i opinie są rozpatrywane podczas najbliższych posiedzeń Rady Pedagogicznej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji, w terminie 7 dni.
 4. Każdy organ może swobodnie działać i podejmować decyzje w granicach kompetencji określonych w wewnętrznych regulaminach i ustawie.
 5. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.
 6. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w szkole.
 7. Przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach ich działalności.
 8. W przypadku sporów, jakie mają miejsce wewnątrz poszczególnych organów i pomiędzy nimi, jako podstawową zasadę przyjmuje się, że spory te rozpatrywane są wewnątrz Szkoły.
 9. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany do prowadzenia negocjacji między stronami sporu. W negocjacjach tych mogą uczestniczyć przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
 10. W razie niemożności rozwiązania konfliktu przez Dyrektora lub konfliktu z Dyrektorem strony wnoszą sprawę do zewnętrznego negocjatora (w zależności od rodzaju sprawy organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny), który pomaga rozstrzygnąć spór.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

§19

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich w danym roku szkolnym określają odrębne przepisy.

 • Dzień Patrona Szkoły Podstawowej– generała Stanisława Maczka – jest to dzień uroczysty, w którym społeczność szkolna wspomina sylwetkę i dokonania Patrona.

§20

1. Podstawę organizacji pracy Szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

 1. arkusze organizacji;
 2. plany nauczania;
 3. tygodniowy rozkład zajęć.

§21

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.

 • Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone systemem klasowo-lekcyjnym, możliwa jest praca w innych formach zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Czas trwania lekcji wynosi 45 minut. W klasach I-III czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.
 • Dyrektor dokonuje podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • W szkole mogą być tworzone klasy profilowane, które realizują rozszerzony program nauczania zgodnie z podstawą programową.

§22

1. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, zespoły wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna, SKS, koła zainteresowań mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyszkolnych.

 • Czas trwania wymienionych zajęć wynosi 45 minut.
 • Udział ucznia w zajęciach nadobowiązkowych jest dobrowolny i odbywa się za zgodą rodziców.

§ 23

1. Dla realizacji celów statutowych Szkoła posiada odpowiednią bazę wyposażoną w środki dydaktyczne do pełnej realizacji programów nauczania oraz pomieszczenia gospodarcze i administracyjne.

 • Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania z:
 • sal lekcyjnych z odpowiednim wyposażeniem,
 • biblioteki,
 • gabinetu pedagoga,
 • sali gimnastycznej z zapleczem,
 • sali gimnastyki korekcyjnej,
 • świetlicy,
 • stołówki,
 • terenu szkolnego,
 • gabinetu stomatologicznego i pomocy przedmedycznej,
 • szatni.
 • Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 24

1. W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora.

2. Szczegółowy zakres obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności wicedyrektora określa Dyrektor.

3. Dyrektor powołuje i odwołuje wicedyrektora po zaopiniowaniu przez organ prowadzący i Radę Pedagogiczną.

§ 25

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i obsługi.

 • Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1, określają odrębne przepisy.
 • W szkole tworzy się stanowiska administracyjne i obsługi w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 • Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor.
 • Obsługę finansowo-kadrową zapewnia organ prowadzący.

§ 26

1. W Szkole działa świetlica zapewniająca uczniom opiekę poza godzinami nauki.

 • Głównym zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki oraz rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 • Pobyt ucznia w świetlicy jest bezpłatny.
 • Liczba wychowanków w grupie wynosi do 25 dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy.
 • Szczegółowe zadania, zasady funkcjonowania oraz dokumentowania pracy świetlicy określi Dyrektor w regulaminie świetlicy.

§ 27

1. W szkole funkcjonuje stołówka szkolna zapewniająca wszystkim uczniom możliwość spożycia gorącego posiłku.

ROZDZIAŁ V
BIBLIOTEKA

§ 28.

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela.

 • Biblioteka szkolna jest szkolnym centrum dydaktyczno – informacyjnym, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i korzystania z innych bibliotek.
 • Szczegółowe zasady funkcjonowania określa regulamin biblioteki.
 • Biblioteka uczestniczy w realizacji podstawowych funkcji Szkoły wobec uczniów: kształcącej, informacyjnej, kulturalnej, wychowawczej, opiekuńczej.
 • Biblioteka tworzy warunki do poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł oraz uczy efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 • Biblioteka posługuje się pieczęcią podłużną lub okrągłą o treści: „Biblioteka Szkoła Podstawowa  w Boguchwale”.
 • Biblioteka szkolna:

1) gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia książki i inne źródła informacji,

2) umożliwia korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczaniu ich poza bibliotekę,

3) uczestniczy w realizacji programu edukacji czytelniczej i medialnej,

4) wspiera nauczycieli w realizacji programów nauczania,

5) rozbudza zainteresowania czytelnicze związane z nauką oraz indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,

6) udostępnia zbiory biblioteczne uczniom i innym osobom na warunkach ogólnie przyjętych.

 • Biblioteka szkolna jest odpowiedzialna za zarządzanie zasobami bezpłatnych podręczników.
 • Wydatki biblioteki obejmują zakup zbiorów, ich konserwację, zakup sprzętu i druków bibliotecznych; wydatki na powyższe cele pokrywane są z budżetu Szkoły a uzupełniane dotacjami z innych źródeł.
 • Biblioteka ma wyznaczony lokal na gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów.
 • Wydatki biblioteki obejmują zakup zbiorów, ich konserwację, zakup sprzętu i druków bibliotecznych; wydatki na powyższe cele pokrywane są z budżetu Szkoły a uzupełniane dotacjami z innych źródeł.

ROZDZIAŁ VI
DORADZTWO ZAWODOWE

§ 29

1. Doradztwo zawodowe prowadzone w placówce ma na celu umożliwienie uczniowi:

 1. zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych predyspozycji zawodowych;
 2. poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim zachodzących i praw nim rządzących;
 3. właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z poruszaniem się po rynku pracy;
 4. poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi;
 5. zaplanowanie własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
 6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole realizowane jest przez wszystkich członków Rady Pedagogicznej, a w szczególności przez wychowawców i pedagoga, przy współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, np. poradni psychologiczno-pedagogicznych, urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy, przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców.
 7. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole jest realizowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych działań np. zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty, wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne i targi pracy, spotkania z przedstawicielami zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, praktyki, wolontariat.
 8. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole powinno uwzględniać treści związane z:
  1. poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych;
  1. diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych – zainteresowań, uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych itp.;
  1. konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół i pracodawców;
  1. planowaniem własnej kariery edukacyjno-zawodowej;
  1. analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy;
  1. radzeniem sobie w sytuacjach trudnych związanych z aktywnością zawodową np. poszukiwanie pierwszego zatrudnienia, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne, zmiana zawodu;
  1. uzyskaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza systemem oświatowym;
  1. rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji.

ROZDZIAŁ VII
PRACOWNICY SZKOŁY

§ 30

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
  1. Zasady zatrudniana nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.

Zadania nauczycieli

§31

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość, wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

 •  Formalny przydział zajęć edukacyjnych oraz innych obowiązków reguluje na początku roku szkolnego arkusz organizacyjny i wykaz przydzielonych zadań dodatkowych.
 •  Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, w szczególności przez:
  • reagowanie na wszystkie dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów,
  • zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Szkoły,
  • niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona demoralizacji, przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

§ 32

1. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. prowadzenie pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej w powierzonych klasach i zespołach zgodnie z obowiązującymi programami i planami pracy opracowanymi zgodnie z zarządzeniem dyrektora oraz optymalne realizowanie celów Szkoły w nich ustalonych,
 2. prowadzenie pracy wychowawczej w czasie wszystkich swoich zajęć w szkole,
 3. prezentowanie postawy godnej naśladowania i dążenia do stanowienia wzoru osobowego,
 4. stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań oraz pozytywnych cech charakteru w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
 5. bezstronne, obiektywne oraz sprawiedliwe ocenianie i traktowanie wszystkich swoich uczniów,
 6. udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,
 7. doskonalenie umiejętności dydaktycznych, podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizowanych przez Szkołę lub instytucję wspomagającą Szkołę,
 8. wzbogacanie własnego warsztatu pracy, wnioskowanie do organów kierowniczych Szkoły o jego wzbogacenie lub modernizację,
 9. uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej oraz jej zespołów w celu wykonania określonych dla nich zadań,
 10. informowanie rodziców, dyrekcji i Rady Pedagogicznej o wynikach dydaktyczno – wychowawczych swoich uczniów,
 11. prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
 12. prawidłowe prowadzenie obowiązującej dokumentacji nauczycielskiej i wychowawczej.

2. Nauczyciel odpowiada w szczególności za:

1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie swoich zajęć,

2) pełnienie opieki nad dziećmi podczas imprez szkolnych, pozaszkolnych, wycieczek itp., a także w czasie pełnienia dyżurów przed lekcjami i na przerwach,

3) prawidłowy przebieg procesu dydaktyczno-wychowawczego, zgodny z osiągnięciami współczesnej nauki oraz za jakość i wyniki tej pracy,

4) przestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru i innych sytuacji kryzysowych,

5) majątek i wyposażenie Szkoły przydzielone mu przez kierownictwo Szkoły,

6) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania oraz dokumentacji nauczycielskiej i wychowawczej.

 • Nauczyciel ma prawo:
 • wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,
 • wyboru programu nauczania lub programu wychowania przedszkolnego (lub opracowania własnego programu) i przedstawienia go dyrektorowi szkoły,
 • decydowania w sprawie doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
 • opracowania programu prowadzonego przez siebie koła zainteresowań lub zespołu,
 • decydowania o bieżącej, śródrocznej i rocznej ocenie postępów swoich uczniów,
 • opiniowania oceny zachowania swoich uczniów,
 • wnioskowania w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
 • przed opracowaniem projektu organizacji pracy szkoły znać planowany dla niego przydział przedmiotów, klas, wychowawstwa,
 • znać termin planowanych posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • do zawierania umów, za zgodą Dyrektora Szkoły, z uczelniami lub zakładami kształcącymi nauczycieli o odbywaniu praktyk przez studentów tych zakładów lub uczelni.
 • Nauczyciel ma prawo prowadzić zajęcia w ramach programów Unii Europejskiej. Szczegółowe zasady dotyczące prowadzenia tych zajęć określają odrębne przepisy.

Zadania wychowawcy

§ 33

1. W przypadku przydzielenia funkcji wychowawcy klasy zakres zadań i obowiązków rozszerza się o sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój, uczenie się i przygotowanie ucznia do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu,
 2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych ucznia,
 3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, w tym dorosłymi.
 4. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.
 5. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 wychowawca:
 6. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków,
 7. planuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego

oraz ustala treść i formę zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych,

 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi

 i koordynując ich działania wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i mających trudności w nauce),

 • utrzymuje kontakt z rodzicami w celu ustalenia potrzeb wychowawczo-opiekuńczych ich dzieci, współdziała z nimi w wychowaniu, umożliwia rodzicom włączenie się

w sprawy życia klasy i Szkoły,

 • odpowiednio współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów,
 • systematycznie uczestniczy w pracach zespołu wychowawczego wspólnie

z psychologiem, pedagogiem, bądź (w zależności od potrzeb) przedstawicielem innych służb społecznych.

 • Wychowawca kontaktuje się z rodzicami poprzez: dziennik elektroniczny, zebrania klasowe i konsultacje wg harmonogramu, rozmowy indywidualne, wizyty

w domu ucznia razem z pedagogiem szkolnym, o ile zachodzi taka konieczność.

 • Wychowawca współpracuje z klasową Radą Rodziców w sposób ustalony z rodzicami.
 • Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania określonymi w przepisach oraz innymi postanowieniami szczegółowymi przyjętymi przez Szkołę.
 • Wychowawca wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację dotyczącą klasy zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca opiekował się tymi samymi uczniami przez cały cykl kształcenia.
 • Wychowawca odpowiada w szczególności za:
 • poziom pracy wychowawczej w swojej klasie,
 • integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół programu wychowawczego klasy i Szkoły,
 • poziom opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków będących w trudnej sytuacji szkolnej lub społeczno-wychowawczej,
 • organizację i poziom kontaktów z rodzicami uczniów swojej klasy,
 • prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania swojej klasy.
 • Wychowawca ma prawo do:
 • współdecydowania z rodzicami uczniów i samorządem klasy o programie i planie rocznych lub trzyletnich działań wychowawczych,
 • korzystania w swojej pracy z pomocy metodycznej i merytorycznej ze strony dyrekcji oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek oświatowych i naukowych,
 • ustalenia oceny zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów i samego ucznia,
 • ustanowienia, przy współpracy z klasową Radą Rodziców, własnych form nagradzania i motywowania wychowanków zgodnych ze statutem,
 • wnioskowania o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychospołecznych

i materialnych swoich wychowanków do pedagoga lub Dyrektora Szkoły.

 1. Poza wymienionym zakresem, nauczyciele mają obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność wynikające z innych przepisów szczegółowych.

Zadania zespołów nauczycielskich

§ 34

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

 • Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe, pracą zespołu przedmiotowego kieruje jego przewodniczący powoływany przez Dyrektora, na wniosek zespołu.
 • Zespół przedmiotowy realizuje własne cele i zadania określone w planie pracy sporządzonym na dany rok szkolny, zgodnie z założeniami planu pracy Szkoły.
 • Do zadań zespołu przedmiotowego należy m. in.:
 • opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć;
 • stymulowanie rozwoju uczniów;
 • opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania;
 • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • opracowanie dostosowania wymagań dla uczniów posiadających stosowną opinię lub orzeczenie poradni;
 • analiza wyników zewnętrznych i wewnętrznych treningów i egzaminów oraz sprawdzianów.

§ 35

1. Dyrektor Szkoły może tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub problemowo – zadaniowe.

 • Szczegółowe zadania, zasady funkcjonowania oraz dokumentowania prac zespołów określi Dyrektor Szkoły w drodze zarządzenia.

Pedagog szkolny

§ 36

1. W celu wsparcia realizacji zadań wychowawczych Szkoła zatrudnia pedagoga szkolnego.

 • Do zadań pedagoga należy:
 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 • organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,
 • planowanie i koordynowanie zadań związanych z wyborem przez ucznia dalszej drogi kształcenia,
 • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 • koordynacja współpracy z poradnią i innymi instytucjami.

Pracownicy administracji i obsługi

§ 37

1. Do ogólnego zakresu zadań pracowników administracji i obsługi należy:

 1. znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących w Szkole oraz przepisów BHP i ppoż., obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy;
 2. przestrzeganie obowiązujących norm prawnych i społecznych zasad porządkowych oraz poleceń i wymagań stawianych przez Dyrektora;
 3. sumienne i terminowe wykonywanie zadań;
 4. zachowanie drogi służbowej przy wykonywaniu zleconych zadań;
 5. przestrzeganie zasad dobrego współżycia oraz dbałość o właściwe stosunki międzyludzkie w środowisku pracy;
 6. wnikliwe, bezstronne i uprzejme obsługiwanie interesantów;
 7. podnoszenie kwalifikacji drogą samokształcenia;
 8. udzielanie uczniom pomocy na terenie należącym do Szkoły w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa.

ROZDZIAŁ VIII
UCZNIOWIE I RODZICE

Obowiązek szkolny

§ 38

1. Realizację obowiązku szkolnego reguluje Ustawa. Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 39

1. Do Szkoły Podstawowej przyjmuje się dzieci:

 1. z urzędu – zamieszkałe w obwodzie Szkoły,
 2. na prośbę rodziców dzieci mieszkające poza obwodem Szkoły, jeżeli Szkoła posiada takie możliwości.
 3. Szczegółowe terminy zapisów dzieci do Szkoły Podstawowej określi Dyrektor Szkoły w drodze zarządzenia.
 4. Warunki przyjmowania uczniów oraz przechodzenia z jednej Szkoły do drugiej regulują odrębne przepisy.
 5. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.
 6. W przypadku przyjęcia z urzędu, w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III szkoły podstawowej, ucznia zamieszkałego w obwodzie szkoły, Dyrektor Szkoły po poinformowaniu zespołu nauczycielskiego, dzieli dany oddział, jeżeli liczba uczniów jest zwiększona ponad liczbę 25 uczniów. Dyrektor Szkoły może odstąpić od tego podziału, zwiększając liczbę uczniów w oddziale ponad liczbę określoną w Ustawie na wniosek zespołu nauczycielskiego oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej może być zwiększona nie więcej niż o 2 uczniów. Jeżeli liczba uczniów w oddziale klas I-III szkoły podstawowej zostanie zwiększona ponad liczbę określoną w Ustawie w szkole zatrudnia się asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w tym oddziale. Oddział, w którym liczbę uczniów zwiększono może funkcjonować ze zwiększoną liczbą uczniów w ciągu całego etapu edukacyjnego.

Prawa i obowiązki ucznia

§40

1. Uczeń posiada prawa zawarte w Konwencji o prawach dziecka oraz innych aktach normatywnych, a w szczególności prawo do:

 1. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym wymogami stosowanego w szkole sytemu oceniania,
 2. posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów oceniania z przedmiotów i zachowania,
 3. obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępu w nauce,
 4. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, wypoczynku i zadawania prac domowych zgodnie z higieną pracy umysłowej,
 5. dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia,
 6. wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania wyjaśnień i odpowiedzi,
 7. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 8. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
 9. rozwijania swojej osobowości, zainteresowań, zdolności i talentu,
 10. korzystania z poradnictwa pedagogicznego,
 11. przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi Szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień, pomocy socjalnej,
 12. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich oraz nietykalności osobistej,
 13. zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu,
 14. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
 15. uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
 16.  reprezentowania Szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,
 17. korzystania ze wszystkich pomieszczeń szkolnych w obecności nauczyciela, w ramach odbywanych zajęć,
 18.  wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole, poprawienia oceny bieżącej w czasie i w sposób uzgodniony z nauczycielem,
 19. nauki religii w szkole na podstawie ustalonej deklaracji rodziców lub prawnych opiekunów,
 20. poszanowania przekonań religijnych,
 21. organizowania imprez klasowych i szkolnych poprzez działalność samorządową pod opieką nauczycieli,
 22. w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i poradnie psychologiczno – pedagogiczną ze względu na stan zdrowia do nauczania indywidualnego w domu,
 23. uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i w przypadku rozwoju swoich zainteresowań,
 24. korzystania z indywidualnych konsultacji z nauczycielem.

§41

 1. W przypadku nie respektowania w/w praw uczeń lub jego rodzice mogą złożyć pisemne zgłoszenie do Dyrektora, Wicedyrektora, wychowawcy, pedagoga szkolnego, Rzecznika Praw Ucznia, a w razie potrzeby do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. W każdym przypadku takiego zgłoszenia uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) powinni uzyskać pisemną odpowiedź uzasadniającą przyjęte w danej sprawie stanowisko Szkoły, po wysłuchaniu przez rozstrzygającego wszystkich stron sporu.

§42

1.  Uczeń ma obowiązek:

 1. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz obowiązujących regulaminach,
  1. systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły,
  1. wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności,
  1. uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć i przybywania na nie punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do przybycia do sali, w której się one odbywają,
  1. właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych:
  1. godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią,
  1. dbania o piękno mowy ojczystej,
  1. okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
  1. podporządkowania się zarządzeniom Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycielom oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego,
  1. podporządkowania się procedurom postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,
  1. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników Szkoły i osób dorosłych poprzez:
 2. przeciwstawianie się przejawom wulgaryzmu i brutalności,
 3. poszanowanie poglądów i przekonań innych,
 4. poszanowanie godności i wolności drugiego człowieka,
  1. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów np. niepalenie papierosów, niepicie alkoholu, nieużywanie narkotyków ani środków odurzających,
  1. dbania o dobro, ład i porządek w szkole,
  1. brania aktywnego udziału w lekcjach oraz uzupełniania braków wynikających z absencji, prowadzenia starannie zeszytu i wykonywania prac domowych zgodnie z wymaganiami nauczyciela przedmiotu,
  1. troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły
 5. przynoszenia obuwia zamiennego oraz jego zmiany w szatni szkolnej,
 6. korzystania z szatni i zostawiania okrycia wierzchniego (w szatni nie wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży),
 7. przychodzenia do Szkoły nie wcześniej niż na 15 minut przed pierwszymi zajęciami w danym dniu nauki szkolnej,
 8. w przypadku niemożliwości dotrzymania czasu przychodzenia do Szkoły korzystanie ze świetlicy szkolnej,
  1. przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowni oraz instrukcji obsługi urządzeń,
  1. szanowania sprzętu szkolnego oraz wyposażenia klas i innych pomieszczeń,
  1. naprawienia wyrządzonej szkody,
  1. przebywania na terenie Szkoły i nieopuszczania jej terenu podczas przerw,
  1. usprawiedliwienia każdej nieobecności niezwłocznie po przyjściu do Szkoły, nie później jednak niż do 2 tygodni, licząc od ostatniego dnia nieobecności. Usprawiedliwienia dokonują rodzice w formie pisemnej (list, dziennik elektroniczny, e-mail) lub ustnej (osobiście, telefonicznie),
  1. uczeń biorący udział w zawodach, konkursach szkolnych i pozaszkolnych zobowiązany jest do przestrzegania zasad zwalniania, ustalonych przez Dyrektora Szkoły,
  1. uczniom zabrania się wnoszenia na teren Szkoły środków zagrażających życiu  i zdrowiu,
  1. zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.
 9. Za zniszczone przez uczniów mienie Szkoły lub mienie innych osób odpowiedzialność materialną ponoszą ich rodzice.
 10. Rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego zakupu lub naprawy.
 11. Dyrektor Szkoły określi procedury korzystania na terenie Szkoły z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
 12. Uczeń zobowiązany jest do zachowania schludnego wyglądu.
 13. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych, wynikających z kalendarza szkolnego oraz grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren Szkoły w charakterze reprezentacji Szkoły, imprez okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmuje wychowawca klasy lub Rada Pedagogiczna.

§ 43

1. Przez strój galowy należy rozumieć:

 1. dla dziewcząt –granatowa lub czarna spódnica (sukienka) biała bluzka
  1. dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie, biała koszula lub garnitur.

2. Ubiór codzienny ucznia musi odpowiadać następującym zasadom:

 1. ubiór musi być schludny, czysty i zadbany,
 2. nie może być wykonany z materiałów prześwitujących,
 3.  nie może być wyzywający, z odkrytym brzuchem, dużym dekoltem, odkrytymi plecami,
 4. noszona odzież nie może zawierać wulgarnych, obraźliwych symboli i napisów, nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami młodzieżowymi,
 5. na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienne, nie rysujące podłogi, sznurowadła butów muszą być zawiązane,
 6. uczeń nie może farbować włosów, czesać awangardowych fryzur, malować paznokci, robić makijażu,
 7. uczeń może nosić skromną biżuterię – zegarek, wisiorek, drobne pierścionki na palcach, w uszach małe kolczyki – biżuteria nie może stanowić zagrożenia dla zdrowia i posiadać żadnych oznak subkulturowych ani agresywnych akcentów,
 8.  w doborze ubioru, rodzaju fryzury, biżuterii należy zachować umiar,
 9.  uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej – powinien zmieniać koszulki po zajęciach z wychowania fizycznego,
 10. wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotów.
 • Nieprzestrzeganie ustaleń dotyczących stroju szkolnego i wyglądu, ma wpływ na ocenę zachowania ucznia.

Nagrody i kary

§ 44

1. W Szkole obowiązuje system wyróżnień, nagród i kar dla uczniów.

 • Uczeń może być nagradzany za:
 • rzetelną naukę i wzorowe zachowanie,
 • wybitne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne lub sportowe,
 • wzorową postawę,
 • dzielność i odwagę,
 • pracę na rzecz Szkoły, środowiska lokalnego i przyrodniczego,
 • za 100% frekwencję,
 • inne osiągnięcia lub działania zasługujące na uznanie społeczności szkolnej.
  • Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:
 • ustna pochwała wychowawcy klasy,
 • ustna pochwała Dyrektora,
 • list gratulacyjny wychowawcy do rodziców ucznia,
 • list gratulacyjny Dyrektora do rodziców ucznia,
 • dyplom pochwalny dla ucznia,
 • nagroda rzeczowa w szczególności wyposażenie szkolne, pomoce edukacyjne itp.
 • nagroda finansowa w postaci nagrody pieniężnej,
 • świadectwo z wyróżnieniem.
  • Wyróżnienia i nagrody przyznaje się na wniosek wychowawcy lub organów Szkoły.
  • Szkoła ma obowiązek informowania rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie.

§ 45

1. Uczeń może być ukarany za:

 1. poważne naruszenie obowiązków uczniowskich zawartych w statucie,
 2. nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 3. chuligaństwo, brutalność, wulgarność,
 4. niszczenie mienia społecznego.
 5. Wobec ucznia może być zastosowany następujący rodzaj kary:
 6. ustne upomnienie wychowawcy klasy lub innego nauczyciela
 7. nagana wychowawcy klasy,
 8. ustne upomnienie Dyrektora Szkoły,
 9. nagana Dyrektora Szkoły,
 10. pozbawienie pełnionych w klasie funkcji,
 11. zakaz udziału w imprezach artystycznych i sportowych, zajęciach pozalekcyjnych.
 12. obniżenie oceny zachowania
 13. zawieszenie decyzją Dyrektora Szkoły w prawach do reprezentowania Szkoły na zewnątrz,
 14. przeniesienie do równoległej klasy,
 15. pisemne powiadomienie rodziców o zachowaniu ucznia.
 16. Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej kieruje wniosek do Podkarpackiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej Szkoły w sytuacji, gdy podjęte przez Szkołę działania wychowawcze nie przyniosły zamierzonych rezultatów. Zastosowanie tego środka następuje w przypadku, gdy:
 17. uczniowi udowodnione zostało popełnienie przestępstwa,
 18. uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył
 19. w zajęciach organizowanych przez Szkołę,
 20. zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły, a także uniemożliwia realizowanie celów i zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych szkoły.
 21. W szkole nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność uczniów.
 22. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców o zastosowaniu wobec niego kary. Obowiązek ten spełnia wychowawca ucznia.
 23. Przed wymierzeniem kary uczeń ma prawo do złożenia wyjaśnień.
 24. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.
 25. Rodzice ucznia, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub Szkoły zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor.

§ 46

1. Od nałożonej kary uczeń lub jego Rodzice mogą się odwołać w formie pisemnej.

 • Odwołanie musi nastąpić do Dyrektora Szkoły w terminie do 3 dni od dnia nałożenia kary.
 • Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, a w szczególnych przypadkach z powołanym przez siebie przedstawicielem Rady Pedagogicznej rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i postanawia :
 • podtrzymać nałożoną karę,
 • uchylić karę,
 • zawiesić wykonanie kary.
 • Od decyzji podjętej przez Dyrektora Szkoły odwołanie nie przysługuje.

Zasady i formy współpracy z rodzicami

§ 47

1. Rodzice uczniów współdziałają z Dyrektorem i nauczycielami w sprawach wychowania, profilaktyki i kształcenia dzieci i młodzieży w formie:

 1. zebrań rodzicielskich (klasowych, ogólnoszkolnych),
 2. indywidualnych spotkań,
 3. kontaktów ustnych i pisemnych,
 4. współpracy przy organizowaniu uroczystości, imprez i wycieczek,
 5.  warsztatów i rad szkoleniowych dla rodziców,
 6. udziału przedstawicieli Rady Rodziców w posiedzeniach Rady Pedagogicznej na zaproszenie Dyrektora Szkoły,
 7. logowanie się na indywidualne konta rodzica za pośrednictwem dziennika elektronicznego
 8. W ramach współpracy ze Szkołą, rodzice mają prawo do:
 9. zapoznawania się z dokumentami Szkoły dotyczącymi organizacji procesu nauczania i oceniania wyników nauki (WSO), uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
 10. uzyskiwania porad pedagoga szkolnego,
 11. znajomości zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz informacji na temat uzyskanych wyników,
 12. dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny,
 13. występowania z inicjatywami wzbogacającymi życie Szkoły,
 14. wyrażania opinii dotyczących pracy Szkoły poprzez Radę Rodziców,
 15. wypowiadania się we wszystkich sprawach Szkoły poprzez Radę Rodziców.
 16. Do obowiązków rodziców należy:
 17. zapewnienie warunków umożliwiających uczniowi osiąganie jak najlepszych wyników kształcenia i wychowania,
 18. wspieranie procesów nauczania i wychowania,
 19. systematyczne kontaktowanie się z wychowawcą klasy, w związku z nauką

     i zachowaniem dziecka w szkole,

 • przekazywanie wychowawcy ważnych informacji o stanie zdrowia dziecka,
 • uczestniczenie w zebraniach rodziców organizowanych w szkole, a w przypadku braku możliwości udziału w zebraniu, rodzice zobowiązani są do osobistego skontaktowania się (w terminie 14 dni od daty zebrania) z wychowawcą w celu zapoznania się z wynikami nauczania lub innymi sprawami, dla omówienia których zorganizowano zebranie (po wcześniejszym umówieniu się z wychowawcą).
 • dbanie o systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły,
 • usprawiedliwianie nieobecności ucznia osobiście, telefonicznie lub w formie pisemnej, najpóźniej 14 dni po zakończeniu absencji,
 • wyrównywania strat za celowe zniszczenia dokonane przez ich dzieci w szkole.
 • systematyczne monitorowanie osiągnięć uczniów, zachowania, bieżących wydarzeń i informacji szkolnych poprzez udostępnione przez szkołę konto rodzica w dzienniku elektronicznym.
 • W przypadku, gdy rodzice nie wypełniają swoich zadań opiekuńczo-wychowawczych, Dyrektor ma prawo zwrócić się do odpowiednich instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy dziecku lub jego rodzinie.

ROZDZIAŁ IX
WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA

§ 48

1.  W szkole ocenianie szkolne odbywa się na postawie rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

 • Klasyfikację śródroczną przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego w ostatnim tygodniu stycznia. Jeżeli w tym czasie przypadają ferie zimowe, klasyfikacja śródroczna jest dokonywana w tygodniu poprzedzającym ferie zimowe.
 • Cele, zasady oceniania, klasyfikowania i promowania określa Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej w Boguchwale.

Wewnątrzszkolny system oceniania – założenia ogólne

§ 49

1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości, umiejętności w odniesieniu do standardów edukacyjnych, wymagań wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny.

 • Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców,
 • ocenianie bieżące,
 • klasyfikowanie śródroczne i roczne,
 • przeprowadzanie egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych,
 • przeprowadzanie sprawdzianów umiejętności, treningów egzaminacyjnych, egzaminów próbnych (wewnętrznych i zewnętrznych).
 • Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do klasyfikacji śródrocznej i rocznej ucznia z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanych programów nauczania,
 • sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia
 • Ocenianiu podlegają:
 • osiągnięcia edukacyjne ucznia (wiedza i umiejętności określone podstawą programową),
 • zachowanie ucznia.
 • Ocenianie ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowania oraz postępów w tym zakresie,
 • udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji, o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawy i jak powinien się dalej uczyć,
 • udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 • dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania kl. I-III

§ 50

1. I etap edukacyjny – edukacja wczesnoszkolna ma na celu:

 1. wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,
 2. rozwijanie umiejętności uczniów służących do zdobywania wiedzy,
 3. kształtowanie zdolności i zainteresowań,
 4. budowanie właściwych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi,
 5. rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju,
 6.  wdrażanie do umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.
 7. Kryteria szkolnego oceniania:
 8. wymagania programowe,
 9. wkład pracy ucznia,
 10. indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
 11. Cele oceniania w edukacji wczesnoszkolnej:
 12.  sprawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności,
 13. informowanie uczniów, nauczycieli i rodziców o posiadanych umiejętnościach,
 14. motywowanie i dowartościowywanie,
 15. mobilizowanie do samodzielnej, efektywnej pracy,
 16. rozwijanie nawyku systematycznej pracy,
 17. weryfikowanie metod pracy nauczyciela i ucznia,
 18. wskazania do planowania pracy,
 19. klasyfikowanie zgodne z rozporządzeniem MEN,
 20. sprawdzenie efektywności realizowanych programów.
 21. Kryteria oceniania powinny być zrozumiałe, jasne i znane. Uczniowie muszą wiedzieć, czego się od nich oczekuje.
 22. W ocenianiu należy uwzględnić różnicę pomiędzy umiejętnościami i możliwościami poszczególnych uczniów.
 23. Ocenianie i stosowane narzędzia oceny powinny zachęcić ucznia do zaprezentowania kreatywności i oryginalności.
 24. Wszystkie formy oceniania muszą zapewniać uczniowi otrzymanie informacji zwrotnej na temat wyników jego pracy oraz aktywizować rozwój ucznia, wskazując mu kierunek poprawy. Również w przypadku sprawdzania sumującego, uczeń powinien otrzymać informację zwrotną na temat swojej pracy, dowiedzieć się, co jest jego mocną stroną, a co wymaga powtórzenia.
 25. W ocenianiu stwarzane są sytuacje problemowe wymagające łączenia wiedzy z różnych działów i przedmiotów.
 26. Dla efektywności uczenia się, sprawdzanie jest ważniejsze od oceniania.
 27. Ocenianie jest systematycznym procesem zbierania informacji o aktualnym stanie wiedzy, posiadanych umiejętnościach i postępach ucznia.
 28. W edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ocenami opisowymi, z wyjątkiem ocen z religii (etyki).
 29. Poziom zdobycia poszczególnych umiejętności odnotowywany jest w dzienniku elektronicznym w formie stopni (1-6) oraz znaków „+”, „-”, po sprawdzeniu stopnia opanowania danej umiejętności poprzez różnorodne formy sprawdzania tj.:
  1. ćwiczenia sprawdzające i utrwalające poziom opanowania bieżącego materiału oceniamy w formie ustnej i pisemnej.
  1. sprawdzian (test, praca klasowa) obejmuje bieżący dział tematyczny, po jego opracowaniu z uczniami i powinien być zapowiedziany przez nauczyciela, co najmniej tydzień wcześniej.
  1. kilkuetapowa pisemna praca śródroczna i roczna podsumowująca naukę na danym etapie nauczania może być przeprowadzona w formie prac pisemnych: testów, sprawdzianów.
 30. Pisemne formy sprawdzania wiedzy uwzględniają możliwości i predyspozycje uczniów. Oceniane są punktowo i według schematu:

100%     – ocena celująca

99% – 90%        – ocena bardzo dobra

89% – 70%        – ocena dobra

69% – 50%        – ocena dostateczna

49% – 30%        – ocena dopuszczająca

29% i poniżej    – ocena niedostateczna

 1. Uczeń nieobecny na teście, sprawdzianie, pracy pisemnej, otrzymuje w dzienniku elektronicznym znak „0”. Nauczyciel ustala datę zaliczenia – to termin nieprzekraczający 2 tygodni od powrotu dziecka do szkoły. Jeśli uczeń w terminie napisze daną pracę, wówczas znak „0” zostaje zamieniony na uzyskaną ocenę.
 2. Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę niedostateczną z testu, sprawdzianu, pracy pisemnej. Poprawa jest dobrowolna i odbywa się w terminie ustalonym przez nauczyciela, jednak nie później niż 1 tydzień od pierwszego terminu (mogą jednak zaistnieć wyjątki, np. dłuższa nieobecność ucznia spowodowana chorobą).Uczeń poprawia ocenę tylko raz, a kryteria oceniania nie ulegają zmianie. Ocena z poprawy jest oceną decydującą, a ocena poprawiana nie jest brana pod uwagę.
 3. Praca domowa to forma ćwiczenia utrwalającego, podlegająca ocenie. Jest traktowana, jako dopełnienie opracowywanego tematu i obowiązek ucznia. Nauczyciel, wykonanie pracy domowej akceptuje poprzez umowny znak (parafka), stopień (1-6) lub ewentualny komentarz słowny. Brak zadań domowych nauczyciel odnotowuje wpisując „bz” w dzienniku elektronicznym oraz w miejscu, gdzie powinno było zostać wykonane. Obowiązkiem ucznia jest uzupełnienie brakującego zadania i przedstawienie go nauczycielowi w kolejnym dniu nauki.
 4. Uczeń, który opuścił zajęcia ma obowiązek nadrobić braki w wiadomościach, także zapisywanych na lekcji, pracach domowych. W przypadku dłuższej nieobecności (tydzień lub dłużej) termin uzupełnienia braków należy ustalić z nauczycielem, nie może on jednak przekroczyć 2 tygodni.
 5. Obszary oceniania postępów uczniów klas I – III:
  1. edukacja polonistyczna;
  1. edukacja językowa (język obcy nowożytny);
  1. edukacja przyrodnicza;
  1. edukacja matematyczna;
  1. edukacja społeczno-etyczna;
  1. edukacja muzyczna,
  1. edukacja plastyczna,
  1. zajęcia komputerowe;
  1. edukacja techniczna;
  1. edukacja ruchowo-zdrowotna, wychowanie fizyczne;
  1. religia – zgodnie z zasadami oceny w tej edukacji.
 6. Oceniając ucznia w wybranym zakresie oceną wyrażoną stopniem nauczyciel zapisuje ją w dzienniku elektronicznym wybierając odpowiednią kategorię. Może opatrzyć ją ponadto komentarzem pisemnym zawierającym informacje dodatkowe i oznaczyć je wybranym kolorem.
 7. Rodzice są informowani o postępach dziecka na wywiadówkach, zebraniach międzyokresowych wg kalendarza szkolnego oraz na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny lub zeszyty, ćwiczenia ucznia.
 8. O postępach uczniów w nauce rodzice mogą również dowiadywać się bezpośrednio u nauczycieli po lekcjach (po wcześniejszym umówieniu się).
 9. Śródroczna ocena opisowa zostaje przekazana rodzicom (opiekunom) na wywiadówce podsumowującej pierwszy okres w formie tabeli zawierającej umiejętności edukacyjne na poszczególnych etapach nauczania. Zachowanie oceniane jest również opisowo.
 10.  Propozycję oceny opisowej, podsumowującą rok pracy ucznia nauczyciel udostępnia do wglądu rodzicom poprzez dziennik elektroniczny, najpóźniej dwa tygodnie przed Klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną. Rodzic ma obowiązek zapoznać się z propozycją oceny opisowej.
 11. Śródroczna ocena podsumowująca informuje o osiągnięciach ucznia, ale jednocześnie zawiera wskazania, nad czym uczeń powinien intensywniej popracować w następnym okresie, by nie dopuścić do rażących braków edukacyjnych.
 12. Roczna ocena podsumowująca – klasyfikacyjna wyrażana jest w formie opisowej na świadectwie szkolnym. Uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężeniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 13. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, edukacji plastycznej i muzycznej należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 14. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia I etapu edukacyjnego, na wniosek wychowawcy oddziału, po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału. O przewidywanym braku promocji rodzic zostaje powiadomiony przez nauczyciela w formie pisemnej na miesiąc przed Klasyfikacyjną Radą Pedagogiczną.
 15.  Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 16. W edukacji wczesnoszkolnej (w klasach I-III) uwzględnia się następujące obszary w zakresie zachowania. Uczeń:
 17. wywiązuje się z obowiązków ucznia;
 18. postępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;
 19. dba o honor i tradycje szkoły;
 20. dba o piękno mowy ojczystej;
 21. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 22. godnie, kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią;
 23. okazuje szacunek innym osobom.
 24. W/w obszary w dzienniku elektronicznym zastąpione są następującymi sformułowaniami:
 25. sposoby pracy,
 26. tworzenie obrazu siebie,
 27. współpraca z innymi,
 28. zachowanie w różnych sytuacjach.
 29. Rodzice (opiekunowie) są informowani o zachowaniu i umiejętnościach społecznych dziecka poprzez ocenianie /znaki „+”, „-”/ w dzienniku elektronicznym z możliwością dodania komentarza, ocenę śródroczną opisową oraz ustnie, na bieżąco.
 30. Roczna ocena opisowa z zakresu edukacji społecznej i zachowania może być wspierana ustną samooceną dziecka.
 31. Oceniając zachowanie dziecka wychowawca bierze pod uwagę przestrzeganie kodeksu klasowego, który opracował wspólnie z uczniami na początku roku szkolnego. Przestrzeganie tych ustaleń wspierane jest systemem kar i nagród zgodnie ze Statutem Szkoły. Kodeks zostaje podany do wiadomości również rodzicom (opiekunom) ucznia na zebraniu we wrześniu.
 32. Przyjęte zasady oceniania mogą podlegać ewaluacji i doskonaleniu.

Zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych kl. IV – VIII

§ 51

 1. Oceniane są :
 2. wiadomości,
 3. umiejętności,
 4. wkład pracy.
 5. Przy ocenianiu brany jest pod uwagę:
 6. poziom opanowania wiadomości i umiejętności,
 7. postęp w opanowaniu wiadomości i umiejętności.
 8. Nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia:
 9. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,
 10. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia,
 11. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii,
 12. nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 1-3, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów,
 13. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.
  1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 14. Ocenianie dokonuje się na podstawie szczegółowych wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne opracowanych przez zespoły przedmiotowe, zawartych w przedmiotowych systemach oceniania (PSO).
 15. W klasach IV – VIII ocenianiu podlegają (kategorie ocen):
 16. wypowiedzi ustne,
 17. pisemne prace klasowe,
 18. sprawdziany, testy,
 19. kartkówki,
 20. prace domowe i dodatkowe,
 21. prowadzenie zeszytu przedmiotowego,
 22. aktywność na lekcji
 23. praca w grupie
 24. wewnętrzne i zewnętrzne treningi egzaminacyjne oraz egzaminy próbne
 25. inne, przyjęte przez nauczycieli na początku roku szkolnego.
 26. Oceny w klasach IV – VIII dzielimy na:
 27. bieżące,
 28. klasyfikacyjne śródroczne,
 29. przewidywane klasyfikacyjne roczne,
 30. klasyfikacyjne roczne,
 31. klasyfikacyjne końcowe.
 32. Oceny bieżące w klasach I – VI ustalane są według następującej skali:
 33.  stopień celujący       (cel)    – „6”,
 34. stopień bardzo dobry   (bdb)   – „5”,
 35.  stopień dobry         (db)    – „4”,
 36. stopień dostateczny    (dst)    – „3”,
 37. stopień dopuszczający  (dop)   – „2”,
 38. stopień niedostateczny  (ndst)   – „1”.
 • Dopuszcza się przy ustalaniu ocen bieżących dopisywanie symbolu „+” i „-”. Znakowi „+” przypisuje się wartość 0,5, a „-” wartość 0,25.
 1. W klasach IV – VIII obowiązują progi procentowe dla ocen z prac klasowych, sprawdzianów, testów:
 2. 0   – 29%     ocena niedostateczna
 3. 30% – 49%     ocena dopuszczająca
 4. 50% – 69%     ocena dostateczna
 5. 70% – 89%     ocena dobra
 6. 90% – 99%    ocena bardzo dobra
 7. 100%         ocena celująca
 1. W klasach IV – VIII obowiązują progi procentowe dla poszczególnych ocen z kartkówek:
 2. 0   – 29%     ocena niedostateczna
 3. 30% – 49%     ocena dopuszczająca
 4. 50% – 69%     ocena dostateczna
 5. 70% – 89%     ocena dobra
 6. 90% – 100%    ocena bardzo dobra
 7. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
 8. Uczniowie klas IV przez pierwsze dwa tygodnie nauki, nie otrzymują ocen niedostatecznych.
 9. Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. Ocena ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny jest ostateczna, poza niedostateczną roczną oceną klasyfikacyjną, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Punktowy system oceniania zachowania w klasach IV- VIII

§52

1. Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocena ustalona zgodnie z zasadami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny jest ostateczna.

 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę, nauczycieli i uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
  • Roczna i śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  • dbałość o honor i tradycje szkoły,
  • dbałość o piękno mowy ojczystej,
  • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  • okazywanie szacunku innym osobom,
  • dbałość o wspólne dobro, ład i porządek
  • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
  • dbałość o dobre imię szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 • Roczną i śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:
  • zachowanie wzorowe (wz),
  • zachowanie bardzo dobre (bdb),
  • zachowanie dobre (db),
  • zachowanie poprawne (pop),
  • zachowanie nieodpowiednie (ndp),
  • zachowanie naganne (ng).
   • Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń, lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
   • Wychowawca ma obowiązek, na początku roku szkolnego, poinformować uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania.
   • Oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca zgodnie z obowiązującymi w danym roku szkolnym terminami klasyfikowania i promowania.
   • Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych.
   • Ostateczną oceną zachowania ustala wychowawca klasy po rozpatrzeniu uwag i opinii nauczycieli, społeczności klasowej, ocenianego ucznia oraz ilości pożądanych i niepożądanych reakcji ucznia zgodnie z PSOZ.
   • W klasach IV – VIII ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według „Punktowego systemu oceniania zachowania uczniów”.
   • W celu ujednolicenia oceń zachowania oraz zwiększenia ich obiektywizmu wprowadzono w szkole punktowy system oceniania zachowania uczniów.
   • Za działania pozytywne i negatywne ustalono odpowiednią liczbę punktów.
   • Założenia ogólne:
 • Ocenę zachowania ustala się na podstawie zgromadzonych przez ucznia punktów;
 • Ocenę wystawia wychowawca klasy na podstawie wpisów w dzienniku elektronicznym;
 • Wpisu do dziennika elektronicznego dokonuje na bieżąco wychowawca lub inny nauczyciel;
 • Uczeń ma prawo znać bieżącą punktację swojego zachowania;
 • W sytuacji wątpliwej wychowawca zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
 • Założenia szczegółowe:
  • Oceną wyjściową jest ocena dobra;
   • Na początku semestru uczeń otrzymuje 120 punktów;
   • Za pozytywne działania uczeń otrzymuje punkty dodatnie;
   • Działania negatywne powodują otrzymanie punktów ujemnych;
   • Uczeń, który otrzyma 20 punktów karnych w semestrze nie może mieć oceny wzorowej;
   • Uczeń, który otrzyma 40 i więcej punktów karnych w semestrze nie może mieć oceny bardzo dobrej;
   • Ilość zebranych punktów obliczamy według wzoru: 120 punktów + punkty za pozytywne działania – punkty karne = ilość uzyskanych punktów.
 1. Uczeń uzyskuje ocenę śródroczną (roczną) w zależności od ilości uzyskanych punktów – wg tabeli 1.

Tabela 1. Śródroczna/roczna ocena z zachowania.

Zachowanie Punkty
wzorowe 170 i więcej
bardzo dobre 169 – 140
dobre 139 – 100
poprawne 99 – 51
nieodpowiednie 50 – 21
naganne 20 i mniej
 1. Zachowanie ucznia ocenia się w dwóch obszarach: zachowania pozytywne i zachowania negatywne.
 2. Zachowania pozytywne – tabela 2.
  Tabela 2. Waga pozytywnych zachowań.
L.p. Pożądane reakcje ucznia Punkty Kto wstawia
P1. Udział w konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych na szczeblu szkolnym i gminnym 5 opiekun konkursu
P2. Udział w konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych na szczeblu powiatowym 8 opiekun konkursu
P3. Udział w konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim 9 opiekun konkursu
P4. Udział w konkursie przedmiotowym/zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim 10 opiekun konkursu
P5. Pełnienie różnych funkcji w szkole, np. przewodniczący SU. 10 (raz w semestrze) opiekun SU
P6. Efektywne pełnienie funkcji w klasie, np. przewodniczący klasowy, skarbnik itp. 5  (raz w semestrze) wychowawca
P7. Praca na rzecz szkoły, np. wykonanie pomocy naukowych, drobne prace porządkowe itp. 5  (za każdą pracę) każdy nauczyciel
P8. Udział w uroczystościach szkolnych, np. rola w przedstawieniu. 5-10 opiekun
P9. Praca na rzecz klasy, np. przygotowanie gazetki, imprez klasowych itp. 2 (za każdą pracę) wychowawca
P10. Udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły. 5 -10 (za każdą akcję) opiekun
P11. Zbiórka surowców wtórnych- makulatura 3 – 15 (nie więcej niż 15pkt. w semestrze) wychowawca
P12. Zbiórka surowców wtórnych- baterie 3 – 15 (nie więcej niż 15pkt. w semestrze) wychowawca
P13. Zbiórka surowców wtórnych- nakrętki 3 – 15 (nie więcej niż 15pkt. w semestrze) wychowawca
P14. Wzorowe wypełnianie obowiązków dyżurnego. 2 (za każdy tydzień dyżuru) wychowawca
P15. Wyjątkowa kultura osobista – dobre maniery w stosunku do dorosłych i rówieśników, brak wulgarnego słownictwa, zachowanie odpowiednie do sytuacji, nieuleganie nałogom, okazywanie szacunku pracownikom szkoły i innym uczniom. 10 (raz w semestrze) wychowawcanauczyciele
P16. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe reagowanie na przejawy zagrożenia. 5 (raz w semestrze) każdy nauczyciel
P17. Okolicznościowe reprezentowanie szkoły na zewnątrz. 5 (za każdą uroczystość) opiekun
P18. Bonus za całkowity brak punktacji ujemnej 10 (raz w semestrze) wychowawca
 1. Zachowania negatywne – tabela 3.

Tabela 3. Waga negatywnych zachowań.

Lp. Niepożądane reakcje ucznia Punkty Kto wstawia
N1. Nieusprawiedliwione spóźnienia na lekcje z własnej winy. 2 (za każdym razem) wychowawca
N2. Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji. 3 (za każdą godzinę) wychowawca
N3. Brak zmiany obuwia. 2 (za każdym razem) wychowawca
N4. Uciążliwe przeszkadzanie na lekcji (dotyczy jednej jednostki lekcyjnej). 5-10 każdy nauczyciel
N5. Niewykonanie poleceń nauczyciela. 10 każdy nauczyciel
N6. Celowe zniszczenie mienia szkolnego lub własności innej osoby. 20 każdy nauczyciel
N7. Wyjście bez zezwolenia poza teren szkoły w trakcie przerwy lub lekcji. 10 (za każde zdarzenie) wychowawca
N8. Aroganckie zachowanie wobec kolegów i starszych. 5 -15 (za każde zdarzenie) każdy nauczyciel
N9. Stwierdzone zaczepianie słowne lub fizyczne (dokuczanie, ubliżanie, przezywanie, ośmieszanie, wulgarne słownictwo, wulgarne gesty). 5 (za każde przewinienie) wychowawca
N10. Inicjator bójki. 15 wychowawca
N11. Pobicie. 20 wychowawca
N12. Długotrwałe znęcanie się (współudział) nad kolegami, zorganizowana przemoc, zastraszanie. 20 wychowawca
N13. Kradzież. 20 wychowawca
N14. Niewłaściwe zachowanie podczas zorganizowanego pobytu poza szkołą. 10 (za każde wyjście) opiekun
N15. Zachowania zagrażające zdrowiu bądź życiu. 15 każdy nauczyciel
N16. Zaśmiecanie otoczenia (dotyczy jednego zdarzenia). 5 każdy nauczyciel
N17. Niewłaściwe zachowanie podczas przerwy, np. przebywanie w miejscach niedozwolonych, bieganie itp. 5 każdy nauczyciel
N18. Stosowanie używek niedozwolonych. 20 wychowawca
N19. Wyłudzanie pieniędzy. 20 wychowawca
N20. Podrabianie podpisu i fałszowanie usprawiedliwienia lub podszywanie się pod rodzica w dzienniku elektronicznym. 15 wychowawca
N21. Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń mobilnych podczas lekcji, bez zezwolenia nauczyciela. 5 (za każde zdarzenie) każdy nauczyciel
N22. Fotografowanie lub filmowanie zdarzeń z udziałem innych osób bez ich zgody. 10 wychowawca
N23. Upublicznianie materiałów i fotografii bez zgody obecnych na nich osób. 15 wychowawca
N24. Niestosowny strój, brak stroju galowego, makijaż. 5 wychowawca
N25. Niewłaściwe zachowanie na uroczystościach i imprezach szkolnych. 10 każdy nauczyciel
N26. Przynoszenie do szkoły ostrych narzędzi, innych niebezpiecznych przedmiotów i substancji. 15 wychowawca
 1. Uczeń, który otrzymał:
 2. upomnienie Dyrektora Szkoły – nie może otrzymać oceny wyższej niż dobra;
 3. naganę Dyrektora Szkoły – nie może otrzymać oceny wyższej niż poprawna.

Zasady klasyfikowania i promowania

§53

1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych i ustaleniu śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z tych zajęć.

 • Klasyfikacja roczna jest wynikiem osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych i polega na ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć.
 • W klasach I-III ustala się jedną opisową roczną ocenę klasyfikacyjną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 • Klasyfikacji uczniów dokonuje się dwukrotnie w ciągu roku szkolnego:
  • klasyfikacja śródroczna (w styczniu/lutym – za I okres danego roku szkolnego),
  • klasyfikacja roczna (w czerwcu – za dany rok nauki).
 • Omówienie oraz zatwierdzenie klasyfikacji rocznej i śródrocznej odbywa się na zebraniu rady pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji rocznej lub śródrocznej.
 • Przy ustalaniu rocznej i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 • Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne w klasach IV-VIII wystawiane są na podstawie średniej ważonej z ocen bieżących według następującej skali:
 • 0,00 –  1,50 –  ocena niedostateczna
 • 1,51 –  2,60 –  ocena dopuszczająca
 • 2,61 –  3,70 –  ocena dostateczna
 • 3,71 –  4,70 –  ocena dobra
 • 4,71 –  5,50 –  ocena bardzo dobra
 • 5,51 –  6,00 –  ocena celująca
 • Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.
 • Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 • Uczeń może zostać nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich przedmiotów, jeżeli opuścił ponad 50% godzin przeznaczonych na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 • Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 • Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 • Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 • Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 • Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o których mowa w ust. 14 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej, wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 • Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, afazją, niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego.
 • W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego następuje na podstawie tego orzeczenia.
 • W przypadku zwolnienia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 • Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocje do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
 • Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 19, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne z tych zajęć.
 •  Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danego przedmiotu celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, niezależnie od tego, czy tytuł laureata został uzyskany przed, czy po wystawieniu rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 • Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.
 • Uczeń klasy I – III otrzymuje z urzędu promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach na wniosek wychowawcy klasy (lub rodziców ucznia) oraz po zasięgnięciu opinii rodziców rada pedagogiczna może postanowić o niepromowaniu ucznia.
 • W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy po uzyskaniu zgody rodziców dopuszcza się promowanie ucznia klasy I i II do klasy programowo wyższej w trakcie roku szkolnego.
 • Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał z danego przedmiotu ocenę niedostateczną lub został nieklasyfikowany, kontynuuje naukę dalej i w przypadku wyrównania braków oraz nadrobienia zaległości może uzyskać promocję do klasy programowo wyższej lub ukończyć szkołę.
 •  Roczna ocena klasyfikacyjna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalana jest w oparciu o średnią ważoną. Przy jej ustalaniu uwzględniane są bieżące oceny uzyskane podczas całego roku szkolnego.
 • Ustaloną śródroczną i roczną ocenę niedostateczną (1) nauczyciel uzasadnia pisemnie w sprawozdaniu klasyfikacyjnym.
 • Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

Ocena klasyfikacyjna z religii i etyki

§54

1. W szkole nauka religii i etyki jest organizowana na podstawie pisemnych oświadczeń rodziców obowiązujących przez cały okres edukacji w szkole.

 • Rodzice mogą złożyć wniosek o rezygnację z nauki religii/etyki w trakcie roku szkolnego, wówczas nauczyciel religii i etyki nie wystawia:
 • śródrocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli wniosek złożony został do połowy I półrocza roku szkolnego,
 • rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli wniosek złożony jest do połowy roku szkolnego.
 • Uczniowi, który nie uczęszczał na lekcje religii i etyki, na świadectwie w rubryce „religia i etyka” umieszcza się poziomą kreskę.

Ocenianie zewnętrzne uczniów klas ósmych

§55

 1. W klasie VIII jest przeprowadzany egzamin, zwany dalej „egzaminem ósmoklasisty”.
 2. Egzaminskłada się z trzech części:
 3. w części pierwszej – język polski;
 4. w części drugiej – matematyka;
 5. w części trzeciej – język obcy nowożytny.
 6. Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:
  1. języka polskiego;
  1. matematyki;
  1. języka obcego nowożytnego,
  1. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
 7. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎ w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.
 8. Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu.
 9. Zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu ósmoklasisty jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku w odpowiedniej części.
 10. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.
 11. W dniu zakończenia roku szkolnego uczniowie klas ósmych otrzymują zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany jest wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.
 12. Wynik egzaminu ósmoklasisty nie wpływa na ukończenie szkoły i nie jest odnotowany na świadectwie ukończenia szkoły.

Zasady informowania uczniów i rodziców o postępach i osiągnięciach edukacyjnych oraz zachowaniu

§ 56

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów w formie pisemnej i ustnej o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych,
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych,
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania,
 4. warunkach, sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.
 5. Rodzice z wymaganiami edukacyjnymi zapoznają się na pierwszej wywiadówce, co potwierdzają podpisem w dokumentacji wychowawcy.
 6. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i rodziców.
 7. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
 8. Osobie nieuprawnionej nie udziela się informacji o uczniu i jego ocenach.
 9. Rodzic ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny oraz dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą sprawdzianu, sposobem oceniania, a także otrzymania wskazówek związanych z poprawą pracy w czasie wywiadówek lub w innym terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu.
 10. Nauczyciel udostępnia uczniom do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe podczas lekcji.
 11. Nauczyciel udostępnia rodzicom do wglądu sprawdzone i ocenione pisemne prace klasowe podczas wywiadówek lub w innym uzgodnionym z nauczycielem terminie.
 12. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia nauczyciel przechowuje w swojej dokumentacji.
 13. Rodzice informowani są o ocenach na bieżąco poprzez dziennik elektroniczny oraz podczas wywiadówek.
 14. Nie później jak na 14 dni przed zebraniem rady pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji rocznej, nauczyciele informują uczniów o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej ocenie zachowania poprzez wpisanie oceny do dziennika elektronicznego.
 15. Nie później jak na miesiąc przed rocznym zebraniem rady pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji wychowawcy klas informują (w formie pisemnej) uczniów i rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną, nagannym zachowaniem lub nieklasyfikowaniem. Rodzice podpisane druki o zagrożeniu zwracają wychowawcom klas.
 16. Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach rocznych, oceny te nie są jednak ostateczne i mogą ulec zmianie. Jest możliwe zarówno podwyższenie takiej oceny, jak i jej obniżenie, jeśli uczeń w okresie między otrzymaniem informacji o ocenie a jej rzeczywistym zatwierdzeniem przez radę pedagogiczną np. nie wypełniał zadań przydzielonych mu przez nauczyciela albo przestał się przygotowywać do zajęć. Ocena przewidywana nie jest więc oceną ostateczną, lecz ma jedynie pokazać uczniowi i jego rodzicom poziom umiejętności.

Sposoby dokumentowania osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów

§57

1. Szkoła prowadzi dla każdej klasy dziennik lekcyjny w formie elektronicznej oraz arkusze ocen w formie papierowej, w których dokumentuje się osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.

 • Każda ocena wpisana do dziennika elektronicznego ma przypisaną kategorię i wagę (w kl. IV-VIII).
 • Każda zmiana oceny w dzienniku elektronicznym jest monitorowana i zapisywana elektronicznie.
 • Wychowawca i nauczyciele uczący gromadzą w dzienniku elektronicznym informacje o zachowaniu ucznia.
 • W elektronicznym dzienniku lekcyjnym dopuszczalne jest oprócz wpisywania ocen, stosowanie następujących zapisów:
 • obecność – ob.,
 • nieobecność – nb.,
 • zwolnienie – zw.,
 • nieobecność usprawiedliwiona – u.,
 • nieprzygotowanie – np.,
 • spóźnienie – sp.,
 • brak zadania – bz
 • W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub zajęć komputerowych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 • W przypadku nieklasyfikowania ucznia w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 • Uczniowie lub rodzice mają obowiązek dostarczyć wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie nieobecności. Dopuszcza się usprawiedliwienie nieobecności przez rodzica, drogą elektroniczną w systemie dziennika elektronicznego.
 • Roczne i śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania, wpisuje się w klasach IV-VIII do elektronicznego dziennika lekcyjnego do dnia zebrania rady pedagogicznej zatwierdzającej wyniki klasyfikacji rocznej lub śródrocznej.
 • Przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i zachowania w klasach IV-VIII wpisuje się do elektronicznego dziennika lekcyjnego na 14 dni przed zebraniem rady pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji rocznej.
 • Sprawdzone i ocenione klasowe prace pisemne oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania nauczyciel przechowuje do końca roku szkolnego.
 • Nauczyciele są zobowiązani pisemnie uzasadnić każdą niedostateczną i naganną, roczną oraz śródroczną ocenę klasyfikacyjną.
 • Rodzice uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu otrzymują list pochwalny lub gratulacyjny.
 • Szczególne osiągnięcia uczniów zdolnych są prezentowane:
 • na szkolnej stronie internetowej;
 • na specjalnie przygotowanych tablicach i w gablotach w szkole i poza szkołą;
 • na szkolnych apelach i uroczystościach.

Klasowe prace pisemne

§ 58

1. W szkole obowiązują następujące normy dotyczące klasowych prac pisemnych:

 1. kartkówka – obejmuje treści programowe z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji. Czas trwania 5 – 15 minut,
 2. klasówka, sprawdzian, test – obejmuje treści programowe maksymalnie z jednego działu. Musi być zapowiedziana uczniom na tydzień przed jej terminem. Czas trwania – jedna lub dwie godziny lekcyjne,
 3. Ustala się następujący limit prac klasowych:
 4. w ciągu tygodnia  – 3,
 5. w ciągu dnia     – 1.
 6. Kartkówki nie są objęte limitami dotyczącymi ograniczenia ich ilości w ciągu dnia lub tygodnia.
 7. Zapowiedziana klasowa praca pisemna może zostać przełożona na inny termin (na podstawie umotywowanej prośby uczniów, nieobecności nauczyciela lub innego zdarzenia losowego).
 8. Uczeń, który z testu, sprawdzianu, pracy klasowej otrzymał ocenę od niedostatecznej do dostatecznej, ma prawo do jej poprawy. Zgłoszenie chęci poprawy powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty otrzymania oceny, natomiast poprawa powinna odbyć się w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od dnia wystawienia oceny. Uczeń ma prawo do poprawy danej klasówki tylko jeden raz w terminie ustalonym przez nauczyciela. Obie oceny są liczone do średniej.
 9. Uczeń, który był nieobecny podczas pisania prac pisemnych na lekcji (np. sprawdzianie, teście, pracy klasowej itp.) zalicza je w innym terminie i formie ustalonej indywidualnie z nauczycielem.
 10. Nieobecność ucznia na pracy klasowej odnotowujemy symbolem „0” w dzienniku elektronicznym.
 11. Jeżeli uczeń nie przystąpi do pisania pracy klasowej w wyznaczonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, otrzymuje z niej ocenę niedostateczną. Zaliczenie pracy klasowej musi nastąpić nie później niż w przeciągu dwóch tygodni od pierwszego terminu.
 12. Wszelkie prace pisemne powinny zawierać pytania o zróżnicowanym stopniu trudności.
 13. Nauczyciel poprawia prace pisemne uczniów w terminie do dwóch tygodni po napisaniu.

Nieprzygotowanie do lekcji

§ 60

1. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych (bez odnotowania tego faktu w dzienniku) w następujących przypadkach:

 1. z powodu nieobecności usprawiedliwionej trwającej dłużej niż 4 dni nauki szkolnej.
 2. wskutek zgłoszonych na początku lekcji nieprzewidzianych przypadków losowych.
 3. Uczeń ma prawo do zgłoszenia nieprzygotowania dwa razy w każdym okresie. Fakt nieprzygotowania należy rozumieć, jako m. in. brak pracy domowej, brak zeszytu, ćwiczeń lub książki, brak niezbędnych przyborów, nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej, nieprzygotowanie do napisania kartkówki (niezapowiedzianej) i odnotowujemy w dzienniku.
 4. W przypadku zajęć wychowania fizycznego fakt nieprzygotowania należy rozumieć, jako
  m. in. brak wymaganego stroju sportowego.
 5. W przypadku plastyki, zajęć technicznych i muzyki fakt nieprzygotowania należy rozumieć, jako m. in. brak wymaganych przyborów i materiałów.

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych

§61

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wnioskować na piśmie do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych o jeden stopień w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Wniosek składa się na ręce dyrektora szkoły wraz z uzasadnieniem.

2. Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice, jeśli uczeń spełnia następujące warunki:

 1. brał udział w przynajmniej 75% zajęć edukacyjnych z danego przedmiotu,
 2. przystąpił do wszystkich zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności,
 3. ze wszystkich prac klasowych oraz sprawdzianów wiedzy i umiejętności uzyskał oceny pozytywne,
 4. średnia ocen z zapowiedzianych form sprawdzania wiedzy i umiejętności jest wyższa, o co najmniej 0,6 od przewidywanej oceny,
 5. brał udział i osiągał sukcesy w olimpiadzie, konkursach, zawodach lub turniejach przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny (dotyczy wnioskowania tylko o ocenę najwyższą),
 6. zaistniały inne ważne okoliczności uniemożliwiające uzyskanie oceny wyższej niż przewidywana przez nauczyciela.
 7. Jeśli uczeń nie spełnia powyższych warunków, wniosek będzie rozpatrzony negatywnie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane.
 8. We wniosku określona jest ocena, o jaką ubiega się uczeń.
 9. Nauczyciel przedmiotu uzgadnia z uczniem termin pracy sprawdzającej – sprawdzianu, który musi nastąpić przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 10. W przypadku nieprzystąpienia ucznia do sprawdzianu w wyznaczonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, traci on prawo do ubiegania się o podwyższenie oceny.
 11. Sprawdzian obejmuje materiał nauczania z całego roku, ma formę pisemną lub ustną; w przypadku muzyki, plastyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych lub zajęć wychowania fizycznego mogą być również zadania praktyczne (o wyborze metody decyduje nauczyciel przedmiotu).
 12. Stopień trudności zadań musi odpowiadać wymaganiom edukacyjnym na ocenę, o którą ubiega się uczeń.
 13. Sprawdzian przeprowadza nauczyciel przedmiotu.
 14. Na wniosek ucznia lub rodzica w roli obserwatora może wystąpić: dyrektor szkoły, inny nauczyciel przedmiotu lub rodzic.
 15. Na podstawie ocenionej pracy nauczyciel podwyższa ocenę, jeśli uczeń uzyskał minimum 90% punktów możliwych do uzyskania lub pozostawia wcześniej ustaloną ocenę, jeśli warunki jej podwyższenia nie zostały spełnione.
 16. Z przebiegu sprawdzianu nauczyciel sporządza notatkę, w której: podaje termin pracy oraz jej temat, określa przedmiot i zakres materiału, podaje ocenę pracy oraz zestaw pytań, które załącza do dokumentacji, uzasadnia ustaloną ocenę.
 17. Uczeń swoim podpisem potwierdza przyjęcie do wiadomości powyższych ustaleń.
 18. Notatka zostaje dołączona do arkusza ocen danego ucznia.

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

§62

1. Uczeń ma prawo ubiegać się o podwyższenie proponowanej rocznej oceny zachowania o jeden stopień, gdy angażuje się w działalność społeczną, na rzecz szkoły i poza szkołą i nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej z powodów nieusprawiedliwionych.

 • Uczeń lub jego rodzic składa na ręce dyrektora szkoły pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie oceny zachowania.
 • Wniosek ten złożony zostaje w terminie do 2 dni po ustaleniu propozycji oceny zachowania.
 • Termin rozmowy wyjaśniającej uzgadnia z uczniem wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 • Rozmowa musi się odbyć przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.
 • Uczeń, który w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia nie przystąpi do rozmowy wyjaśniającej, traci prawo do dalszego ubiegania się o jej podwyższenie.
 • Na rozmowę wyjaśniającą wychowawca może zaprosić w charakterze obserwatorów: przedstawiciela samorządu klasowego, przedstawiciela rady pedagogicznej, pedagoga szkolnego, rodzica danego ucznia.
 • Przy ustaleniu ostatecznej oceny zachowania wychowawca ma obowiązek wziąć pod uwagę opinię osób obecnych w czasie rozmowy oraz samoocenę ucznia.
 • Po rozmowie wyjaśniającej wychowawca ma obowiązek sporządzić notatkę, która zawiera: termin przeprowadzenia rozmowy, ustaloną ocenę ostateczną, uzasadnienie decyzji, co do podwyższenia lub pozostawienia oceny zachowania, podpisy osób biorących udział w rozmowie.
 • Notatka zostaje dołączona do arkusza ocen danego ucznia.

Tryb przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego

§63

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej został nieklasyfikowany, może uzyskać ocenę z przedmiotu wyłącznie w trybie egzaminu klasyfikacyjnego.

 • Egzamin klasyfikacyjny może zdawać uczeń, który został nieklasyfikowany z powodu nieobecności usprawiedliwionej, na wniosek swoich rodziców.
 • Uczeń, który został nieklasyfikowany z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, może zdawać egzamin klasyfikacyjny, na wniosek swoich rodziców, po uzyskaniu zgody rady pedagogicznej.
 • Wniosek o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego składają rodzice ucznia do dyrektora szkoły przed zebraniem rady pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji rocznej.
 • Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i rodzicami.
 •  Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia.
 •  Dyrektor zatwierdza zakres materiału, informuje o nim ucznia i jego rodziców.
 •  Egzamin ma formę pisemną i ustną.
 •  Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 •  Z egzaminu sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, termin, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu, ustaloną ocenę klasyfikacyjną (dołącza się tutaj prace pisemne i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach). Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 •  Rodzic może uczestniczyć w egzaminie, jako obserwator.
 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 •  W przypadku, gdy uczeń z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, ustala się dla niego oceny niedostateczne ze wszystkich przedmiotów, do których nie przystąpił.
 •  Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
 • Ocena z egzaminu klasyfikacyjnego, ustalona zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny jest ostateczna, poza oceną niedostateczną, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Tryb przeprowadzenia egzaminu poprawkowego

§64

1. Począwszy od klasy IV-tej szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 • Uczeń lub jego rodzice składają pisemne podanie o egzamin poprawkowy do dyrektora szkoły.
 • Dyrektor szkoły ustala termin egzaminu do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 • Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych i wychowania fizycznego, w których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
 • Egzamin poprawkowy obejmuje materiał danego przedmiotu z całego roku szkolnego.
 • Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

 W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 4.  Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 6b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W takim wypadku dyrektor szkoły powołuje, jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 • Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 • Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 • Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada pedagogiczna, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

Odwołanie od ustalonej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania

§ 65

1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia powinny być zgłoszone w formie pisemnej w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 • W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
 • w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 • Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 • W skład komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze, jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 • W skład komisji w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:
  • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze, jako przewodniczący komisji,
  • wychowawca klasy,
  • nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
  • pedagog / psycholog,
  • przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
  • przedstawiciel Rady Rodziców.
 • Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 • Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 • Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w szczególności:

1) skład komisji;

2) termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia;

3) zadania (pytania) sprawdzające;

4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

 • Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 •  Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w szczególności;

1) skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) wynik głosowania;

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

 1.  Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2.  Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3.  Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może zostać zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Ukończenie szkoły

§ 66

1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił do egzaminu ósmoklasisty.

 • Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych, co najmniej 4,75, oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 • Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 2 wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 67

 1. Opieką medyczną objęci są uczniowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 68

 • Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Zasady prowadzenia przez Szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 69

1. Dokonywanie zmian w Statucie odbywa się w trybie określonym w Ustawie.

 • Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień określa Ustawa.
 • Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły.

§ 70

1. Jest to jednolity tekst Statutu Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 28. stycznia 2020 roku.

Statut wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2020 r.

    Przewodniczący Rady Pedagogicznej mgr Bartłomiej Wisz

Comments are closed.