Projekt jest realizowany przez 10 szkół podstawowych z terenu gminy oraz Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale. W pierwszej kolejności zostały zrealizowane szkolenia dla ponad 180 nauczycieli. Kolejnym zadaniem był zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkolnych pracowni, m.in. wyposażenie laboratoryjne, zestawy meteorologiczne, sprzęt komputerowy, drukarki 3D i roboty. Główna część projektu – organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z przedmiotów przyrodniczych, informatyki oraz języków obcych jest realizowana od września 2019 roku. Zakończenie projektu zostało zaplanowane na czerwiec 2020 roku.

Przeprowadzone formy wsparcia w ramach projektu

 WYŻSZA JAKOŚĆ EDUKACJI W GMINIE BOGUCHWAŁA – podsumowanie

Z dniem 31. 12. 2020 r. w naszej szkole zostały zakończone zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach projektu edukacyjnego Wyższa Jakość Edukacji. Ciekawa nauka poprzez uczestnictwo w projekcie rozpoczęła się 1 października 2019 r. w ramach takich zajęć jak:

1. Kółko matematyczne „Młody geniusz” – obejmowało uczniów klas I-III, w sumie 19 osób. Na zajęciach obowiązywała zasada: myśl i próbuj rozwiązać zadanie. Jeśli popełnisz błąd, to nic się nie stanie. W trakcie ćwiczeń wykorzystywano wiele pomocy i środków dydaktycznych zakupionych z funduszy projektu „WJE w Gminie Boguchwała”. Uatrakcyjniło to zajęcia. Dzięki wykorzystywaniu nowoczesnych technologii, programów multimedialnych, tablicy interaktywnej, kart matematycznych i wielu innych pomocy uruchamiały się możliwie wszystkie zmysły w dążeniu do rozwijania ciekawości świata.

2. Kółko matematyczne rozwijające „Młody matematyk”. Zajęcia rozpoczęło 21 uczniów z klas IV-VIII. Ćwiczenia miały charakter rozwijający uzdolnienia, pozwalały na kreatywność, samodzielność i logiczne myślenie oraz poszerzały zainteresowania matematyczne. Uczniowie pracowali w grupach, a także indywidualnie. W trakcie zajęć graliśmy w różne gry matematyczne, konstruowaliśmy bryły, poznawaliśmy ciekawe strony matematyczne, a także przygotowywaliśmy się do konkursów.

3. Kółko matematyczne – wyrównawcze „I Ty możesz zostać Pitagorasem„. Na zajęcia uczęszczało 19 uczniów. Zaplanowane ćwiczenia umożliwiały wyrównanie braków, utrwalenie trudniejszego materiału, jak również pozwalały na doświadczenie tego, że matematyki można się nauczyć. Poprzez różne gry matematyczne/logiczne/dydaktyczne a także pracę w grupach uczniowie mieli możliwość zdobywania wiedzy i czuć się pewniej przy rozwiązywaniu matematycznych problemów.

4. Zajęcia „Z fizyką odkrywamy świat” pozwalały uczniom obserwować zjawiska fizyczne oraz eksperymentować przy pomocy otrzymanych w projekcie przyrządów pomiarowych. Były to termometry laboratoryjne, waga elektroniczna i waga szalkowa metalowa, zestaw siłomierzy i mierniki elektryczne oraz inne zestawy doświadczalne. Podczas ćwiczeń uczniowie mieli możliwość podejmowania działań typu  planowanie i wykonywanie doświadczeń prowadzących do rozwiązania problemu badawczego. Zajęcia rozbudzały zainteresowanie fizyką, kształtowały umiejętność opisu zjawisk fizycznych oraz umiejętność posługiwania się wiedzą fizyczną przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych
i praktycznych. Ważnym celem było ukazywanie znaczenia fizyki dla techniki, medycyny
i jej związku z różnymi dziedzinami działalności człowieka.

4. Młody technik – zajęcia pokazały uczestnikom praktyczne podejście do praw mechaniki, robotyki czy elektroniki, z którymi stykają się na co dzień. Uczniowie mogli uczestniczyć
w doświadczeniach i testach, które dały nieocenioną wiedzę przydającą się także w takich przedmiotach jak fizyka, chemia czy matematyka.

5. W zajęciach kółka przyrodniczego „Koło młodych odkrywców i miłośników przyrody” uczestniczyło 14 uczniów z klas czwartych i piątych. Motto: „Eksperymentujemy, odkrywamy, radość z tego wielką mamy’’ towarzyszyło uczestnikom projektu, wzbudzało zachowania badawcze i inspirowało do twórczego myślenia. Bardzo podobały się uczniom zajęcia z wykorzystaniem mikroskopów i przygotowywaniem preparatów oraz praca
z „Laboratorium chemicznym”.

6. Zajęcia w ramach koła dziennikarskiego „Świat Mediów’’ przyczyniły się do wzrostu kompetencji polonistycznych i językowych wśród uczniów. Uczestnicy projektu poznali pracę dziennikarza, przeprowadzili wywiady z ciekawymi ludźmi np. z panią Ireną Jakubiec. Nawiązali kontakt z warszawską dziennikarką i blogerką panią Agnieszką Wesołowską,
z którą prowadzili korespondencję e-mailową. Dużo frajdy sprawiły uczestnikom koła wycieczki śladami historii Boguchwały, a następnie redagowanie sprawozdań. W zajęciach projektowych uczestniczyło 8 uczniów.

7. Zajęcia logopedyczne – uczestnikami zajęć byli uczniowie z klas 2 i 3 z trudnościami
w realizacji głosek sz, s oraz r. Dostosowane treści, formy terapeutyczne, metody i pomoce dydaktyczne – uzyskane przez szkołę dzięki projektowi WJE – przyniosły oczekiwane efekty. Umożliwiał to m.in.: pakiet multimedialny – Logo Gry, Logopedia pro – Zabawy słowem, monitor interaktywny SMART. Zajęcia dały szansę nabycia prawidłowej artykulacji, wzbogacenia słownictwa oraz poszerzenie wiedzy o otaczającym świecie, miały również wpływ na rozwój emocjonalny i społeczny.

8. Kółko geograficzne – na zajęciach uczniowie pogłębiali swoją wiedzę zarówno teoretyczną jak również praktyczną (badania). Bardzo przydatne okazały się pomoce dydaktyczne, które otrzymała szkoła, np. mapy, globusy, tellurium czy inne jak np. zestawy badawcze do badania jakości wody czy gleby (zajęcia praktyczne). Dzięki uczestnictwu
w zajęciach kółka geograficznego uczniowie (10 osób) znacząco podnieśli swoje umiejętności z zakresu geografii i mogli pójść do szkół średnich lepiej przygotowani do dalszej nauki geografii (kilku wybrało kierunki z poszerzoną geografią).

9. Kółko biologiczne „Z biologią przez świat” – rozwijało zainteresowania z tego przedmiotu.

10. Kółko chemiczne „Młody chemik”.W zajęciach brało udział 12 osób z klas VII i VIII. Głównym celem zajęć było rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania uczniów wiedzą chemiczną. Uczniowie mieli możliwość wykonania pod nadzorem nauczyciela doświadczeń, które obejmowały zagadnienia z podstawy programowej jak również wykonywane były doświadczenia pokazowe i efektowne, inspirujące uczniów do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: dlaczego jest możliwa taka przemiana? Osoby uczestniczące w projekcie uzyskiwały wyższe oceny w nauce i były bardziej aktywne na lekcjach.

11. Robotyka- W zajęciach uczestniczyło 11 uczniów, w tym 4 dziewczynki. Formą pracy były zabawy badawcze, warsztaty. W trakcie ćwiczeń wykorzystywano wyposażenie pracowni zakupione w ramach projektu. Między innymi zestawy do robotyki Mindstorms.

12. Mistrzowie 3D Druk 3d – Celem zajęć było rozwijanie kompetencji informatycznych oraz przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie podstaw konstrukcji maszyn, modelowania 3D i druku 3D.

Udział w projekcie zapewnił uczniom lepszy start w edukacji, nauczycielom poprzez udział w szkoleniach pozwolił na rozszerzenie warsztatu pracy i nabycie nowych kompetencji, szkole zapewnił doposażenie bazy dydaktycznej.

Comments are closed.