Godziny pracy biblioteki szkolnej:

ŚRODA: 10.45 – 12.00

PIĄTEK: 7.50 – 8.50, 9.50 – 10.35, 10.45 – 11.45

Regulamin Biblioteki Szkolnej

obowiązujący w Szkole Podstawowej

im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale

Biblioteka szkolna jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom,
pracownikom szkoły i rodzicom.

Na terenie biblioteki obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

Celem działalności biblioteki szkolnej jest:

 1. Wypożyczanie książek, czasopism, materiałów dydaktycznych oraz udostępnianie swych zbiorów na miejscu.
 2. Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji – pełnienie roli szkolnego centrum informacji.
 3. Prowadzenie zajęć bibliotecznych rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną, indywidualne zainteresowania uczniów, promujące czytelnictwo.
 4. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji, samokształcenia oraz korzystania z różnego rodzaju zbiorów na dalszych etapach edukacji.
 5. Rozwijanie kreatywności uczniów.
 6. Kształcenie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną.
 7. Wspieranie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.
 8. Rozwijanie współpracy z uczniami, nauczycielami, rodzicami i innymi bibliotekami szkolnymi i publicznymi w najbliższej okolicy.

Zbiory biblioteczne:

Biblioteka gromadzi:

 • wydawnictwa informacyjne,
 • podręczniki i programy nauczania,
 • wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki, edukacyjne dokumenty audiowizualne i multimedialne,
 • lektury obowiązkowe i uzupełniające,
 • beletrystykę pozalekturową,
 • literaturę naukową i popularnonaukową zgodnie z potrzebami szkoły, wydawnictwa związane z regionem.

Zasady korzystania z biblioteki:

 1. Biblioteka jest czynna w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
 2. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 3. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki.
 4. Wypożyczać książki wolno tylko na swoje nazwisko.
 5. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę.
 6. Wypożyczeń dla nauczycieli dokonuje się indywidualnie w godzinach pracy biblioteki.
 7. Ze zbioru podręcznego uczniowie korzystają wyłącznie na miejscu.
 8. Książki i materiały dydaktyczne mogą być wypożyczane nauczycielom na lekcje. Część księgozbioru można przekazać do użytku w pracowniach przedmiotowych. Wówczas odpowiedzialność materialna za zbiór spoczywa na nauczycielu przedmiotu.
 9. Maksymalny czas wypożyczeń książki to 2 tygodnie. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można go wydłużyć /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
 10. Uczeń może posiadać na swoim koncie jedynie 4 książki. W wyjątkowych sytuacjach
  o większej ilości książek decyduje nauczyciel-bibliotekarz.
 11. Uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.
 12. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 13. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 14. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania
  z biblioteki.
 15. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 16. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 17. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.

Aneks do regulaminu dotyczący pracy biblioteki w czasie zagrożenia epidemiologicznego

Zasady zachowania bezpieczeństwa i funkcjonowania biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Boguchwale w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19:

 1. Z zasobów biblioteki mogą korzystać tylko osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną.
 2. Przed wejściem do biblioteki należy zdezynfekować ręce.
 3. Zaleca się aby nauczyciel/bibliotekarz zakrywał usta i nos podczas wykonywania swoich obowiązków /kontaktu z czytelnikiem/. Czytelnikom także zaleca się zakrywać usta i nos podczas wypożyczeń i zwrotów książek.
 4. Zaleca się aby uczniowie wypożyczający/oddający książki/podręczniki nie wchodzili do pomieszczeń bibliotecznych, lecz obsługiwani byli przez otwarte drzwi do biblioteki i wypożyczalni podręczników.
 5. Zaleca się by czytelnicy nie korzystali z wolnego dostępu do książek. Najlepiej jeśli książki podaje nauczyciel/bibliotekarz.
 6. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni w wydzielone miejsce i po tym okresie włączone ponownie do użytkowania.
 7. W czasie przerwy w bezpośredniej obsłudze użytkowników, pracownicy szkoły
  w porozumieniu z nauczycielem/bibliotekarzem powinni dołożyć wszelkich starań, aby stanowiska pracy były czyste i higieniczne, szczególnie po zakończonym dniu pracy.
 8. Procedura zwrotu podręczników zostanie przedstawiona pod koniec roku szkolnego, z uwzględnieniem sytuacji epidemicznej.

Regulamin opracował:

Nauczyciel-bibliotekarz

mgr Monika Mlaś-Bieniasz

zatwierdzam:

/-/ mgr Bartłomiej Wisz

Dyrektor szkoły

Boguchwała , 01.09.2020r.

Comments are closed.