Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w szkole.

Znając potrzeby rozwojowe uczniów naszej szkoły, ich zainteresowania i predyspozycje oraz warunki, jakimi dysponuje szkoła, wybraliśmy zajęcia z gier zespołowych (zimą łyżwiarstwo) jako te, które dostarczają dzieciom najwięcej radości i satysfakcji. Program swoimi założeniami przybliża uczniom grę m.in. w piłkę nożną, piłkę siatkową i koszykówkę.
Według założeń programu, zajęcia są prowadzone z uczniami w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Odbywają się one w sali gimnastycznej lub na boisku. Na zajęciach  realizowane są treści z proponowanych gier zespołowych, jednej, dwóch lub wszystkich, w zależności od zainteresowań uczestników tych zajęć. W czasie zajęć uczniowie poznają, doskonalą podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespołowych, a także  rozwijają w sobie zasadę „fair play”. Uczniowie, uczestnicząc w tych zajęciach  kształtują postawę prozdrowotną, polegającą na czynnym wypoczynku, dlatego udział w zajęciach jest dobrowolny, ale systematyczny.
Udział w zajęciach sportowych regeneruje siły fizyczne i psychiczne dziecka, rozwija sprawność psychomotoryczną, kształtuje postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej odpowiedzialności.

CELE PROGRAMU

  1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
  2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
  3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
  4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;
  6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
  7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
  8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
  9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Comments are closed.