REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
DZIAŁAJĄCEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ
im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale

Świetlica szkolna zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą uczniom klas I-VIII  Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale, przed zajęciami lekcyjnymi i po nich, stosownie do potrzeb środowiska.

Godziny pracy świetlicy szkolnej ustalane są zgodnie z Arkuszem Organizacji Pracy szkoły na dany rok szkolny.

Świetlica realizuje zadania ujęte w Statucie Szkoły.

§1

Cele i zadania świetlicy

1. Celem działalności świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka     w Boguchwale jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

2. Do zadań świetlicy szkolnej należy:
1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
3) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
4) organizowanie kulturalnej rozrywki, kształtowanie nawyków kulturalnego życia,
5) kształtowanie nawyków higieny, czystości, dbałości o zachowanie zdrowia,
6) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
7) współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych,
8) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

3.      Świetlica szkolna obejmuje opieką dzieci ze Szkoły Podstawowej im. gen. S. Maczka w Boguchwale

§2

Organizacja pracy w świetlicy

 1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych.
 2. Opiekę nad grupą wychowanków sprawuje wychowawca imiennie odpowiadający  za kierunek opieki i wychowania dzieci.
 3.  Jednostka zajęć w grupie wychowawczej wynosi 60 minut.
 4. Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi 25 osób.
 5. Świetlica szkolna czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku według ustalonego  harmonogramu.
 6. Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i rodziców.
 7. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu działań opiekuńczo-wychowawczych.
 8. Świetlica jest bezpłatna, na wniosek i za zgodą rodziców przyjmowane są dobrowolne wpłaty na pomoce dydaktyczne oraz materiały piśmienne.
 9. Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do wychowawcy świetlicy.
 10. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 11. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zostają zapoznani z zasadami BHP oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.
 12. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
 13. Za zaginione telefony, MP3 i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 14. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego powrotu do domu.
 15. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich opiekunowie, których dane są wpisane do „Karty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej”.
 16. Prośby dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poświadczone orzeczeniem sądowym.
 17. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego ze szkoły lub świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
 18. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go w celu potwierdzenia tożsamości w chwili, gdy jest to osoba obca dziecku i nieznana nauczycielowi. W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z rodzicami/opiekunami dziecka.
 19. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 20. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie (zgoda rodziców lub opiekunów na wyjście dziecka z np. niepełnoletnim rodzeństwem należy rozumieć jako zgodę na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy).
 21. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
 22. W pracy z dziećmi wychowawcy świetlicy współpracują z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
 23. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.
 24. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten obowiązkowo zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 25. Wychowawcy świetlicy mają obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy .
 26. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. W przypadku ponownego spóźnienia się opiekunów po wychowanka, zostanie on skreślony z listy.
 27. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.

§3

Organizacja pracy w świetlicy –
sytuacje kryzysowe

 1. Jeśli wskazani w karcie zgłoszenia rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy do godziny 16.30 nauczyciel świetlicy wpisuje dziecko do „Zeszytu świetlicy „.
 2. Trzy wpisy do zeszytu mogą skutkować czasowym zawieszeniem, a następnie skreśleniem dziecka z listy uczniów uczęszczających do świetlicy, powiadomieniem Dyrektora Szkoły i podjęciem ostatecznej decyzji.
 3. Rodzic powinien powiadomić nauczyciela o możliwym spóźnieniu, określając czas tego spóźnienia (do godziny 15.30 kontakt telefoniczny opiekuna z sekretariatem a od 15.30 do 16.30 kontakt z wychowawcą świetlicy).
 4. Nauczyciel nie pozostawia wychowanka bez opieki do momentu odbioru dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną.
 5. O godzinie 16.30 wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka.
 6. W sytuacji, gdy nauczyciel do godziny 16.45 nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, informuje Dyrektora Szkoły o zaistniałej sytuacji.
 7. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców ucznia i zapewnienia dziecku dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i ewentualnie funkcjonariusza policji.
 8. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji.
 9. Nauczyciel sporządza notatkę służbową

§4

Wychowankowie świetlicy

 1. Dzieci do świetlicy przyjmowane są na podstawie pisemnego wniosku złożonego przez rodziców (prawnych opiekunów) – „Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej”.
2. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje – Komisja kwalifikacyjna składająca się: z Dyrektora Szkoły,  pedagoga , dwóch wychowawców świetlicy. Przyjęcie do świetlicy szkolnej przysługuje uczniom, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki uczniom w szkole.
3. Prawa i obowiązki ucznia uczęszczającego do świetlicy szkolnej określa Konwencja   Praw Dziecka i regulamin wewnętrzny świetlicy szkolnej.

§5

Prawa ucznia w świetlicy

1.Uczeń ma prawo do:
1) respektowania i swoich praw i obowiązków,
2) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,                                                     
3) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
4) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, 
5)  życzliwego, podmiotowego traktowania,                                                                                      
6) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,   
7) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,      
8) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru świetlicy, zabawek i gier.

§6

Obowiązki ucznia w świetlicy

 1. Uczeń ma obowiązek: 
  1) dbać o ład i porządek,
  2) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,
  3) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły, 
  4) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
  5) zgłaszać natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
  6) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
  7) zachowywać się kulturalnie w świetlicy szkolnej.

§7

Wyróżnienia

1. Wyróżnienie słowne przez wychowawcę i nauczyciela świetlicy.
2. Drobne nagrody za udział w konkursach i pracach codziennych i dodatkowych.
3. Wyeksponowanie nagrodzonych prac.
4. Wyróżnienie w formie pisemnej wpisywane do dziennika elektronicznego w ramach kategorii opisanych w Przedmiotowym Systemie Oceniania Zachowania .
5. Dyplom lub drobna nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego.

§8

Kary

 1. Upomnienie przez wychowawcę lub nauczyciela świetlicy .
 2. Uwaga pisemna do dziennika elektronicznego .
 3. Odsunięcie od zajęć świetlicowych.
 4. Obniżenie oceny z zachowania.

§9

Obowiązki Koordynatora świetlicy szkolnej

1. Sporządzanie planu pracy świetlicy na dany rok szkolny w porozumieniu z innymi wychowawcami świetlicy .
2. Organizowanie pracy opiekuńczo‐wychowawczej w świetlicy szkolnej zgodnie z przyjętym planem pracy oraz obowiązującym regulaminem.
3. Podział uczniów na grupy i przydział grup wychowawcom.
4. Składanie semestralnych sprawozdań z pracy świetlicy.
5. Nadzór nad powierzonym sprzętem i pomocami dydaktycznymi; dbałość o ich uzupełnienie i ewentualną wymianę.
6. Troska o estetykę pomieszczeń świetlicowych.
7. Współpraca z dyrekcją, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem, higienistką, personelem kuchni i innymi pracownikami szkoły.
8. Współpraca z rodzicami i okazywanie pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
9. Współpraca z Radą Rodziców (udział w posiedzeniach Rady Rodziców w razie potrzeb).
10. Wykonywanie innych obowiązków i zadań zleconych przez dyrektora szkoły.

§10

Obowiązki Wychowawcy świetlicy szkolnej

1. Wychowawcy współpracują ze sobą w ramach zespołu wychowawczego świetlicy.
2. Wychowawcy, realizując zajęcia programowe i inne (wg planu pracy), dbają o różnorodną ofertę zajęć świetlicowych.
3. Wychowawcy tworzą atmosferę wzajemnej tolerancji i akceptacji.
4. Wychowawca świetlicy w szczególności zobowiązany jest do:
1) dbania o bezpieczeństwo wychowanków,
2) przestrzegania ustalonego w szkole czasu pracy i wykorzystywania go w sposób jak najbardziej efektywny,
3) dążenia do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu inicjatywy,
4) dbania o kulturę spożywania posiłków,
5) przestrzegania regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż.,
6) dbania o dobre imię szkoły,
7) wykazywania troski o powierzony sprzęt,
8) przestrzegania tajemnicy Rady Pedagogicznej,
9) przestrzegania zasad współżycia społecznego,
10) tworzenia warunków sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi uczniów, rozwiązywania ewentualnych konfliktów.
5. Nauczyciel świetlicy utrzymuje kontakt z wychowawcą klasowym, pozostałymi nauczycielami i pracownikami szkoły.
6. Nauczyciel świetlicy ma obowiązek zawiadomić rodziców (prawnych opiekunów o problemach mających miejsce podczas zajęć w świetlicy.
7. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu ulegnie wychowanek, wychowawca zobowiązany jest podjąć niezwłocznie następujące działania:
1) zawiadomienie higienistki  szkolnej (pogotowia ratunkowego – w uzasadnionych przypadkach),
2) zawiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o wypadku i stanie zdrowia wychowanka,
3) poinformowanie o wypadku dyrektora szkoły.

§11

Dokumentacja pracy świetlicy

 1. Świetlica pracuje w oparciu o plan pracy ustalany corocznie przez nauczycieli-wychowawców świetlicy, wynikający z założeń planu pracy szkoły.
 2. Nauczyciele świetlicy dokumentują swoją pracę wpisując tematy zajęć do dziennika zajęć i potwierdzają to podpisem.
3. Pobyt dziecka w świetlicy jest dokumentowany wpisem do dziennika elektronicznego.

§12

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale zostaje wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr ……………… 2021 z dnia 01.09.2020r.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Boguchwała, 01.09.2021r.

/-/ Bartłomiej Wisz

Dyrektor szkoły

SUPLEMENT

Do Regulaminu świetlicy szkolnej działającej w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO

(W TYM – COVID 19)

 1. Po odbiór dziecka ze świetlicy szkolnej zgłasza się rodzic/ opiekun wskazany do odbioru w Karcie Zgłoszenia.
 2. Rodzic/Opiekun zgłaszając się po odbiór dziecka ze świetlicy przestrzega obowiązującej w szkole Procedury zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego w związku z wystąpieniem COVID-19 ogłoszonej Zarządzeniem Dyrektora Szkoły …………….  z dnia 31.08.2021r.
 3. Rodzic/Opiekun po wejściu do przedsionka szkoły (wiatrołap) naciska dzwonek sygnalizacyjny.
 4. Upoważniony pracownik szkoły po uzyskaniu informacji od rodzica/opiekuna przekazuje ucznia rodzicowi/opiekunowi właściwemu do odbioru dziecka zgodnie z informacją w Karcie Zgłoszenia.
 5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na każde żądanie upoważnionemu pracownikowi szkoły/nauczycielowi świetlicy w celu potwierdzenia tożsamości w chwili, gdy jest to osoba obca dziecku i nieznana pracownikowi / nauczycielowi świetlicy . W każdej sytuacji budzącej wątpliwości, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z rodzicami/opiekunami dziecka.

Boguchwała, 01.09.2021r.

/-/ Bartłomiej Wisz

Dyrektor szkoły

Comments are closed.