Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej w Boguchwale
2023/2024

Podstawa prawna i postanowienia ogólne:

 1. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Boguchwale im. gen. Stanisława Maczka, zwany także Samorządem Szkolnym działa na podstawie:
  – art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 1991 r. /Dz.U. z 1991 r. Nr 95, poz. 425/
  – Karty nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. art. 6a ust.5.
  – Statutu Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale.
 2. Terenem działania jest Szkoła Podstawowa w Boguchwale im. gen. Stanisława Maczka.
 3. Samorząd reprezentuje interesy uczniów wobec Dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz administracji oświatowej.
 4. Samorząd jest organizacją demokratyczną. Uczniowie sami wybierają swoich przedstawicieli do Rady Samorządu Szkolnego, aby uczestniczyć w tworzeniu i realizacji programu pracy samorządu.
 5. Zadania Rady Samorządu Uczniowskiego zostały określone w Statucie Szkoły.

Rada Samorządu Szkolnego:

 1. Rada Samorządu powoływana jest na roczną kadencję.
 2. W skład Rady Samorządu wchodzą:
  -przewodniczący
  -zastępca przewodniczącego
  -sekretarz
 3. Rada Samorządu wnioskuje i opiniuje w tych sprawach, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia.
 4. Kieruje bieżącą pracą Samorządu.
 5. Reprezentuje Samorząd Szkolny.
 6. Dba o dobre imię i honor szkoły, kultywuje i wzbogaca jej tradycje.

Wybory do Rady Samorządu Szkolnego:

 1. Nie później niż do 30 września każdego roku szkolnego wybiera się Radę Samorządu Szkolnego tj. przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.
 2. Rady Samorządów Klasowych po wcześniejszych konsultacjach ze swoimi zespołami klasowymi na godzinach wychowawczych, zgłaszają opiekunowi samorządu swojego kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego. Muszą to być osoby wyróżniające się zdyscyplinowaniem oraz wysoką kulturą osobistą. Kandydaci powinni również cechować się nienaganną opinią wśród uczniów i nauczycieli potwierdzoną minimum dobrą oceną z zachowania.
 3. Na pierwszym spotkaniu wyborczym reprezentantów klas, po zgłoszeniu wszystkich kandydatur następuje głosowanie tajne. Czterech uczniów z największą ilością głosów bierze udział w kampanii wyborczej, jako kandydaci do Prezydium Samorządu Uczniowskiego.
 4. Spośród pozostałych delegatów klas wybierani są drogą głosowania jawnego:
  -sekretarz SU
  -przewodniczący oraz członkowie sekcji: dekoracyjnej, organizacji imprez i porządkowej
  -członkowie Komisji Wyborczej
 5. Wybrani w głosowaniu tajnym kandydaci zobowiązani są do zaprezentowania swojej kandydatury i programu wyborczego w formie plakatu lub spotu wyborczego. Szczegółowy termin prezentacji programów wyborczych oraz wyborów określa się na ogólnoszkolnym zebraniu przedstawicieli samorządów klasowych.
 6. Wszystkie plakaty wyborcze kandydatów wywieszane są na parterze szkoły.
 7. W trakcie kampanii przedwyborczej niedopuszczalne jest:
  -zrywanie, niszczenie, dopiski na plakatach wyborczych innych kandydatów,
  -publiczne wyśmiewanie, obrażanie kontrkandydatów;
 8. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego odbywają się po ogólnoszkolnej kampanii wyborczej. Na karcie do głosowania należy umieścić imię i nazwisko wybranego kandydata. Głosy z kilkoma nazwiskami, puste lub porysowane uznane zostaną za nieważne.
 9. Wybory są powszechne, równe oraz tajne.
 10. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów i kampanii przedwyborczej czuwa Komisja Wyborcza. W skład komisji wchodzi opiekun samorządu oraz trzech wybranych uczniów z klas IV-VIII.
 11. Po zakończeniu akcji Komisja Wyborcza, w obecności opiekuna Samorządu Uczniowskiego  liczy głosy.
 12. Po zapoznaniu z wynikami wyborów ustala się przydział ról kandydatów w SU:     
  -kandydat z najwyższą liczbą głosów zostaje mianowany przewodniczącym SU
  -kandydat z drugą w kolejności liczbą głosów zostaje mianowany zastępcą przewodniczącego SU
  -kandydaci z trzecią – sekretarzem
  -kandydat z czwartą w kolejności liczbą głosów zostaje mianowany na członka SU
 13. Wybrany w powyższy sposób Samorząd Szkoły pełni swoją funkcję od tego momentu przez cały bieżący rok szkolny.
 14. O wynikach wyborów Komisja Wyborcza powiadamia pisemnie grono uczniowskie w formie plakatu w holu i na tablicy SU.
 15. Kadencja Rady  trwa jeden rok szkolny.
 16. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wybierany jest przez  Dyrektora Szkoły.

Prawa i obowiązki samorządu:

 1. Prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
 2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
 3. Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. Prawo powołania rzecznika obrony praw uczniowskich.
 5. Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem szkoły.
 6. Opiekun samorządu udziela pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządowi, służy mu doświadczeniem i radą, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji szkolnej.
 7. Opiekun samorządu ma obowiązek wysłuchania wniosków i zapytań samorządu, przekazywania ich adresatom.
 8. Samorząd ma obowiązek:
  -współdziałać z innymi organami szkoły: Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców,
  -pełnić rolę rzecznika praw i interesów ucznia,
  -inicjować różnorodne formy aktywności pozalekcyjnej rozwijającej zainteresowania naukowe, sportowe, turystyczno–krajoznawcze i inne,
  -uczestniczyć w akcjach charytatywnych na terenie szkoły,
  -włączać się w działania określone w szkolnym planie wychowawczym i szkolnym planie profilaktyki.

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
 2. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
 3. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły.
 4. Praca na rzecz innych i pomoc potrzebującym.
 5. Organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na terenie szkoły.
 6. Organizacja dyskotek i zabaw szkolnych.
 7. Przygotowanie pocztu sztandarowego, który reprezentuje społeczność uczniowską na uroczystościach szkolnych i państwowych.
 8. Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły.

Założenia na rok szkolny 2023/2024:

 1. Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 2. Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 3. Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 4. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 5. Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 6. Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach.

Prace w ciągu roku szkolnego:

 1. organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 2. współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 3. prowadzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego
 4. udział w akcjach charytatywnych
 5. współudział w uroczystościach szkolnych, kościelnych i środowiskowych (udział Pocztu Sztandarowego)
 6. współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami klas,
 7. pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych
 8. prowadzenie zbierania inicjatyw uczniowskich (ankiety klas, skrzynka inicjatyw dla SU, rozmowy z uczniami)
 9. prowadzenie Kolorowych Dni Bez Pytania (uczniowie posiadający trzy rzeczy ubioru w wyznaczonym kolorze, lub dwie rzeczy w ubiorze i inny element (ozdoba, „makijaż”, gadżet nawiązujący do tematu dnia uzyskuje prawo do zwolnienia z pytania w tym dniu bez konsekwencji)

.

                                                                            Opiekun SU: Beata Turek

Comments are closed.