Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r., poz. 983), od nowego roku szkolnego (w terminie od 2 września 2021r. do 22 grudnia 2021r.) w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale zorganizowane zostaną zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Zajęcia wspomagające z danego przedmiotu prowadzone będą w formie zajęć pozalekcyjnych
(1 godzina lekcyjna = 45 minut)
 w grupie oddziałowej. 

Szczegółowy wykaz zajęć poniżej:

Comments are closed.